Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Erasmus-tuen hakeminen nuorisovaihtoa 2020 varten

AurDno-2020-52

Valmistelija

  • Mirka Alhonen, mirka.alhonen@aura.fi

Perustelut

Vapaa-aikatoimi hakee kunnanhallitukselta lupaa hakea Erasmus-tukea Kansainvälisyys-klubin nuorisovaihtoa varten. Tuki haetaan Opetushallituksen kautta. Nuorisovaihtoon osallistuu Auran lisäksi Romania ja Georgia, joka toimii kohdemaana kesäkuussa 2020. Vaihdon kesto on seitsemän päivää (plus matkustuspäivät). Kustakin maasta osallistuu 10 nuorta ja kaksi ohjaajaa, Aurasta nuoriso-ohjaaja Rosaliina Ahvenjärvi ja nuorisotyöntekijä Tiia Koski. Auran kunta toimii rahojen hallinnoijana ja haettava summa on n. 17 000 euroa.

Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheilualan rahoitusohjelma, josta tuetaan näiden alojen yhteistyötä Euroopassa. Nuorisovaihtojen avulla nuoret eri maista voivat tavata toisiaan, asua yhdessä ja työskennellä yhteisten projektien parissa. Vaihdot tapahtuvat kouluympäristön ulkopuolella. Ne voivat sisältää hyvin monenlaisia aktiviteetteja, kuten työpajoja, tehtäviä, keskusteluja, ilmaisutaidon harjoituksia, ulkoilua yms. Nuorisovaihtoja on toteutettu onnistuneesti jo useita vuosia.

Erasmus-tuki tulee kattamaan arviolta 80-100 % vaihdon kustannuksista, riippuen kustannuksista ja tuen määrästä. Kustannuksiin voidaan vaikuttaa ja mahdolliset omakustanneosuudet jaetaan tasan osallistuvien maiden kesken. Mahdollisia omakustanneosuuksia varten Kansainvälisyys-klubi kerää omaa rahaa ja tarpeen vaatiessa perii lähteviltä nuorilta pienen osallistumismaksun.

Kumppanimaiden Romanian ja Georgian organisaatiot ovat kokeneita ja ovat toteuttaneet aiemmin useampia Erasmus-projekteja. Rahojen hallinnointi ja kulujen maksaminen käytännössä voidaan toteuttaa niin kuin osallistuvat maat keskenään sopivat, mikä tekee hallinnoinnista käytännössä riskitöntä, sillä kulut maksetaan kuitteja vastaan. Kaikki vaihtoon osallistuvat nuoret ovat ohjaajien tuntemia ja osallistuneet Kansainvälisyys-klubin toimintaan jo pidemmän aikaa.

Nuorisovaihto toteutuessaan tuo Auran kunnalle positiivista julkisuutta, sillä vaihdosta tiedotetaan mediassa ja kunnan kanavissa. Lisäksi, kansainvälinen kokemus on eduksi vaihtoon osallistuville nuorille nyt ja myöhemmin elämässä. Nuorisovaihtojen aikana hankituista taidoista ja kokemuksista saa merkinnän Youthpass-todistukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus myöntää vapaa-aikatoimelle luvan hakea Erasmus-tukea nuorisovaihtoa varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Mirka Alhonen, Tiia Koski, Silja Aalto, Arja Kima

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45