Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Otto-oikeus / hallintojohtajan päätökset

Perustelut

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

Kunnan hallintosäännön 32 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan oteta säännössä mainittuja, kunnanjohtajan, toimialapäällikön ja vastuualueen esimiehen ratkaisuvaltaan kuuluvia henkilöstöasioita (mm. vuosilomat, koulutukset).

Hallintosäännön 34 §:n mukaan ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa ottaa:

1. lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä

2. yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

 

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Kuntatodistuslainan ottaminen, 27.01.2020
§ 2 Koulukyytikilpailutuksen ostaminen, 28.01.2020
§ 17 Opus Capita -pankkiohjelman päivitys, 19.12.2019
§ 18 Kuntatodistuslainan uusiminen, 19.12.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen hallintojohtajan viranahltijapäätökset ja päättää otto-oikeuden käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, ettei se käytä otto-oikeutta hallintojohtajan päätöksiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.