Kunnanhallitus, kokous 10.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Säästökallion jatkoalueen tonttien hinnoittelu

AurDno-2020-12

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Säästökallion jatkoalueen kunnallistekniset työt ovat parhaillaan käynnissä. Tämän hetkisen arvion mukaan työt valmistuvat kesällä 2020 ja alueelle päästään rakentamaan viimeistään elokuussa 2020. Alueelle valmistuu yhteensä yhteensä 20 tonttia, joista 16 on AO eli erillispientalojen korttelialueella ja 4 on AP-2 eli asuinpientalojen korttelialueella. AP-2 tonteille saa rakentaa kerrosalaltaan enintään 400 m2 olevia rakennuksia. AO-kortteleiden tonttien yhteispinta-ala on yhteensä n. 24 170 m2 ja AP-2 tonttien n. 7 670 m2. Tonttien hinnoittelussa on otettu huomioon maanhankinta- ja kunnallistekniset kulut, tulevat liittymämaksut ja markkinoilla olevien tonttien hinnat. Viitemateriaalissa on tietoja lähialueen tonttihinnoista sekä laskelma kuluista ja tuloista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että Säästökallion jatkoalueen tonttihinnat ovat seuraavat:

  • AO-tontit 12 €/m2 ja
  • AP-2 -tontit 15 €/m2.

Tontin lohkomiskulut lisätään kauppahintaan. Kunnallistekniset liittymismaksut laskutetaan erikseen kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.

Lisäksi tontteja on mahdollista vuokrata. Tontin vuotuinen vuokra on 6 %:a kunnan vahvistamasta tontin myyntihinnasta. Tontin lohkomiskulut peritään ensimmäisen vuokranmaksun yhteydessä. Asuintonttien vuokrausehdoista on viimeksi päätetty kunnanhallituksessa maaliskuussa 2015. Tonttien vuokrausehdot tarkistetaan ennen vuokrauksen käynnistymistä.

Tonttien myynti ja vuokraus toteutetaan ns. jatkuvan haun perusteella ja tontit luovutetaan varausjärjestyksessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

tekninen toimi, Anna-Mari Alkio

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45