Kunnanhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä § 118, 22.6.2020

AurDno-2020-332

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Noora Nieminen on tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä § 118, 22.6.2020 yhdessä neljän muun henkilön kanssa. Oikaisuvaatimuksessaan he vaativat, että päätös esiopetuksen siirtämisestä Kirkonkulman alueelta keskustaan perutaan, ja että ensisijaisesti esiopetus järjestetään Touhutaskussa ja toissijaisesti Kirkonkulman koulussa. Oikaisuvaatimuksessa vedotaan kunnan aiempiin päätöksiin, joiden mukaan kunta olisi päättänyt, että esiopetus järjestetään syksyllä 2020 Touhutaskussa ja lasten huoltajat ovat saaneet tästä omat päätöksensä. Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina.

Varsinais-Suomen kunnissa on yleisesti esiopetusryhmän minimikokona 12 oppilasta, koska ammattilaiset katsovat esiopetuksen tavoitteiden toteutuvan parhaiten vähintään em. kokoisessa ryhmässä. Auran kunnassa tätä kokoa on vuosi vuoden jälkeen pienennetty, jotta esiopetus voisi toimia myös Kirkonkulmalla. Sivistyslautakunta on päättänyt 10.12.2019 § 59 varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan päivityksen yhteydessä, että esiopetus voidaan järjestää, mikäli lapsia on ryhmässä vähintään seitsemän. Päätökseen ei sisälly kirjausta siitä, että esiopetus järjestettäisiin aina Touhutaskussa, kuten oikaisuvaatimuksen tehneet huoltajat väittävät. Edelleenkään Auran kunta ei ole tehnyt eikä antanut huoltajille päätöstä siitä, että heidän lapsillaan alkaisi esiopetus syksyllä 2020 Touhutaskussa. Tammikuussa huoltajille lähetetyssä infokirjessä kerrotaan, että esiopetusta järjestetän Asemanseudulla Puukoulussa ja mahdollisesti Touhutaskussa. Kunnan nettisivuilla kerrotaan, että esiopetusta järjestetään ensisijaisesti Aseman seudulla Puukoulussa ja esiopetusta järjestetään Touhutaskussa, mikäli ryhmäkoko on vähintään seitsemän. Sivistyslautakunta on päättänyt 26.2.2019 § 19:ssä, että koska Touhutaskun esiopetukseen on lukuvuodelle 2019 - 2020 ollut vain kuusi hakijaa, varhaiskasvatuspäällikkö on saanut tehdä poikkeuksen ryhmäkoosta. Vastaavanlaista päätöstä lukuvuoden 2020 - 2021 osalta ei ole tehty, sillä hakijoiden määrä on pudonnut entisestään, nyt enää neljään hakijaan. Mihinkään kunnan asiakirjoihin ei ole kirjattuna, että Touhutaskussa järjestettäisiin esiopetusta neljälle esioppilaalle.

Esiopetuspaikkapäätökset tehtiin Auran keskustaajamaan hakeutuneiden lasten osalta viikolla 25. Kirkonkulman alueelle esiopetuspaikkaa hakeneiden päätöstä ei voitu tehdä samaan aikaan, koska kunta joutui harkitsemaan neljän lapsen kokoisen esiopetusryhmän perustamista ottaen huomioon lasten vertaisoppimisen ja laadukkaan esiopetuksen toteutumisen yhtäläisesti muiden saman ikäisten lasten kanssa kunnassa. Kirkonkulman alueen neljän lapsen huoltajat saivat päätöksensä seuraavalla viikolla heti, kun kunnanhallitus on linjapäätöksensä tehnyt. Päätösten tekeminen ja lähettäminen on vuonna 2020 jäänyt myöhäiseen ajankohtaan Koronapandemian aiheuttaman ylimääräisen työmäärän vuoksi viivästyen edelliseen vuoteen verrattuna kolme viikkoa.

Kunnanhallitus päätyi ratkaisuun, jossa yhtäläiset ja tasa-arvoiset esiopetusmahdollisuudet haluttiin antaa kaikille kunnan esioppilaille kunnan omassa varsinaisessa esiopetuksen koulussa, Puukoululla. Puukoulussa on ainoastaan esiopetusta ja täydentävää varhaiskasvatusta esioppilaille. Henkilökunta on toiminut vuosia esiopetustehtävissä ja on erittäin motivoitunutta ja osaavaa. Keskittämällä kaikki esioppilaat samaan yksikköön annetaan kaikille esioppilaille yhtäläiset mahdollisuudet laadukkaaseen opetukseen ja siihen vahvasti liittyvään oheistoimintaan, kuten uimakouluihin ja retkiin.

Päiväkoti Touhutaskun ja kunnan esiopetusyksikkö Puukoulun välinen etäisyys on 6,9 km. Näin ollen päivittäinen lisämatka lasten huoltajille tulee olemaan maksimissaan 14 km. Karttaohjelman mukaan arvioitu ajoaika suuntaansa on 9 minuuttia. Auran kunta on pinta-alaltaan niin pieni, ettei kohtuuttomia matkoja muodostu, vaikka kunnan toiminta olisi keskitetty yhteen yksikköön. Lisäksi on varsin tavallista, ettei perheen kaikkia lapsia voida sijoittaa samaan varhaiskasvatusyksikköön, vaikka sitä tavoitellaankin. Esiopetus on lapselle jo siirtymää kohti koulumaailmaa, eikä esiopetuksen tavoitteena ole turvata lapselle muuttumattomia olosuhteita verrattuna aiempaan varhaiskasvatukseen. Puukoululla toimii esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus, joten esioppilaiden ei pääsääntöisesti tarvitse vaihtaa päivän aikana paikkaa hoitotarpeen mukaan, ainoastaan vuorohoitoa tarvitsevien lasten varhaiskasvatus toteutetaan päiväkoti Pääskynpesässä.

Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta päättää miten se järjestää perus- ja esiopetuksen. Esiopetuksen järjestämisessä kunnan tulee huolehtia siitä, että esioppilaat voivat myös tarvittaessa käyttää varhaiskasvatuspalveluita. Mikäli esiopetus olisi päätetty järjestää Kirkonkulman koululla, ei Touhutaskun yrittäjän kertoman mukaan varhaiskasvatusta olisi varmuudella voitu näille lapsille järjestää. Lisäksi asian valmisteluvaiheessa eräs huoltaja sekä Touhutaskun yrittäjä olivat sitä mieltä, ettei neljää esiopetusikäistä lasta olisi voitu saattaa koulunkäynnin ohjaajan toimesta koulun pihasta varhaiskasvatuspaikkaan etäisyyden ollessa jopa 300 metriä.

Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös vastaavat edellytykset täyttävä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu varhaiskasvatuspaikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Kunta voi 6 §:n mukaan perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä myös vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Kunnanhallituksen päätöksen perusteina ovat olleet erittäin pieni esioppilaiden määrä Kirkonkulmalla sekä tarve turvata tasalaatuiset ja yhtäläiset esiopetusmahdollisuudet kaikille kunnan lapsille. Sivistyslautakunnan lähes vuosittaiset päätökset ryhmäkoon pienentämisestä ja 5-vuotiaiden lisäämisestä esiopetusryhmään eivät ole tarkoituksenmukaisia eivätkä tue esiopetuksen tavoitteiden tasa-arvoista ja yhtäläistä toteutumista pitkällä tähtäimellä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Edellä kerrotuin perustein kunnanhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen aiheettomana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Noora Nieminen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

-kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU                            

Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 24, 21381 AURA      

Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8 AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

Kirjaamon aukioloaika on ma – to klo 8 – 16 ja pe 8 – 15.