Kunnanhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Psykologin tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen

AurDno-2020-338

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran koululaitoksessa on koulupsykologi tehnyt 40 %:lla työajalla kahta päivää viikoittain. Resurssi on ollut ajoitttain kireä, sillä myös Kirkonkulman  koulu ja esiopetus käyttävät samaa resurssia. Tähän asti työpanoksella on kuitenkin pärjätty, kun koulukuraattori on palkattuna 80 %:lla työajalla. Koulupsykologin tehtävät edellyttävät ylempää korkeakoulututkintoa ja laillistettua psykologia. Hänen tehtäviinsä  kuuluvat:

  • selvittää ja arvioida lapsen ja nuoren kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia psykologisten tutkimusten kautta
  • selvittää ja arvioida oppilaan psyykkistä ja sosiaalista tilannetta ja toimintakykyä
  • suositella ja suunnitella oppilaan tarvitsemaa tukea ja toimenpiteitä yhteistyössä vanhempien ja koulun muiden työntekijöiden kanssa
  • ohjata, tukea ja neuvoa vanhempia ja opettajia
  • ohjata tarvittaessa oppilas ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin (esim. erikoissairaanhoito, perheneuvola, sosiaalipalvelut)
  • osallistua yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön tarpeen mukaan.

Koulupsykologin työpanoksen avulla pyritään estämään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja  haastavien ongelmien syntyä. Korona-kevään aikana koulupsykologin työpanos on ollut erityisen tärkeä ja tilanteen arvioidaan jatkuvan vastaavalla tavalla myös syksyllä. Koulupsykologin rekrytointi on ollut Auran koululaitoksessa haasteellinen tehtävän pienen prosenttiosuuden vuoksi sen lisäksi, että psykologeja  koulutetaan maassa liian vähän. Tehtäväkohtainen palkka on Auran kunnassa ollut 3030 euroa ja sen lisäksi on päätetty määräaikainen 300 euron rekrytointilisä. Kuntasektorilla psykologin tehtäväkohtainen palkka  oli vuoden 2018 lokakuussa keskimäärin 3500 euroa. Auran koulupsykologin tehtäväkohtaisessa palkassa tulee huomioida se, että hän on ainoa tehtävässään koko henkilöstössä. Psykologiliiton suosituksen mukaan psykologin perustehtävissä tehtäväkohtaisen palkan tulisi olla 3400 - 3700 euroa ja vaativammissa tehtävissä vähintään 3600 euroa. Tehtävän vaativuuteen Auran koululaitoksessa vaikuttaa ainoana osaajana toimiminen sekä asiakaskunnan laajuus esioppilaista koulunsa päättäviin nuoriin. Tehtävään 10.8. alkaen valitun henkilön palkkatoiveena on ollut 3800 euroa kuukaudessa koskien 100 % työaikaa. Kahden päivän työajalla bruttopalkaksi muodostuisi 1520 euroa kuukaudessa, jota vastaavalla summalla saataisiin kolmeksi päiväksi kuukaudessa ostopalveluna  koulupsykologin palvelua. Sadan euron ero bruttopalkassa merkitsee 40 %: työajalla 40 euroa kuukaudessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää tarkastaa koulupsykologin tehtäväkohtaista palkkaa.

Päätös

Esittelijä esitti tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3600 € 1.8.2020 alkaen ilman rekrytointilisää. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ville Kouki, Maija-Liisa Sibakow, Arja Kima

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45