Kunnanhallitus, kokous 10.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020-2031

AurDno-2020-323

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Turun kaupunkiseudulle on valmisteltu maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus vuosille 2020 - 2031. Neuvottelutulos valmisteluun osallistuneiden osapuolten kesken saavutettiin 2.6.2020 ja päätettiin lähettää sopimuksen osapuolille hyväksyttäväksi.

Sopimuksella edistetään Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteiden ja toimenpiteiden, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista Turun kaupunkiseudulla sekä seudun kuntien yhteisesti hyväksytyn rakennemallin 2035 toteuttamista. Sopimus on jatkoa Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion väliselle MAL-sopimukselle 2016 -2019.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus perustuu Turun kaupunkiseudun 13 kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä. Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa kuntien keskinäistä yhteistyötä ja suunnitteluyhteistyön jatkuvuutta. Sopimus edesauttaa kumppanuutta seudun kuntien ja valtion välillä sekä vahvistaa osapuolten yhteistä sitoutumista seudun kehittämistä koskeviin tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin. Sopimuksen tarkoitus on varautua pitkäjänteiseen kehitykseen myös tulevilla sopimuskausilla.

Sopimuksen tavoitteena on luoda edellytykset seudullisesti tarvetta vastaavalle monipuoliselle asuntotonttitarjonnalle ja asuntotuotannolle sekä liikennejärjestelmän ja maankäytön paremmalle yhteensovittamiselle. Tavoitteena on edistää vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta ja sitä tukevaa liikennejärjestelmää ilmastonmuutoksen torjumiseksi, sekä mahdollistaa sujuva arki, työmarkkinoiden toimivuus ja elinkeinoelämän elinvoimaisuus.

Tavoitteena on lisäksi torjua segregaatiota ja asunnottomuutta sekä edistää asuinalueiden monimuotoisuutta ja alueiden asuntokannan monipuolisuutta. Kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on kasvattaa kestävien liikkumismuotojen osuutta liikennesuoritteesta, parantaa liiken-neturvallisuutta sekä lisätä työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta.

Sopimuksessa määritellään Turun seudun 12 vuoden kehityspolku ja tavoitetila vuodelle 2030+ maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistoimenpiteiden osalta. Kehityspolun toimenpiteitä ja toteutumista tarkastellaan ja täsmennetään hallituskausittain.

Sopimuksessa on kirjattu keskeisimmät kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion yhteistyötä edellyttävät toimenpiteet vuosille 2020–2023. Toimenpiteillä on tarkoitus varmistaa, että Turun kaupunkiseudun kehitys pysyy tavoitteiden edellyttämällä uralla myös pitkällä aikajänteellä. Lisäksi sopimus sisältää seudun kuntien ja Varsinais-Suomen liiton priorisoidut näkemykset raide- ja tieyhteyksien kehittämistavoitteista vuoden 2023 jälkeiselle ajalle huomioitavaksi valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Varsinaisia toimenpiteitä sopimus sisältää yhteensä 44 kappaletta jaoteltuna seuraaviin kolmeen teemaan:

  • Kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä
  • Asuminen ja elinympäristön laatu ja
  • Seudun elinvoimaisuus.

Toimenpiteet muodostavat laajan ja monipuolisen kokonaisuuden tavoitteiden toteuttamiseksi. Näiden toimenpiteiden etenemistä seurataan valtion ja kuntien muodostamassa yhteisessä seurantaryhmässä siten, että seurantaraportit tuodaan kunnille tiedoksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että 29.5.2020 päivätty valtion ja Turun kaupunkiseudun välinen Turun kaupunkiseudun MAL-sopimus 2020-2031 hyväksytään ja kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.