Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Aloite lastentarhanopettajien palkan korottamiseksi

AurDno-2018-145

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kuntaan on saapunut kuntalaisaloite lastentarhanopettajien palkan korottamisesta. Aloitteen vastuuhenkilö on Pauliina Holppi ja aloitteen on allekirjoittanut 89 auralaista. Aloitteessa vaaditaan, että lastentarhanopettajien tehtäväkohtainen palkka nostetaan vastaamaan muiden korkeakoulutettujen vastuullisissa tehtävissä toimivien tehtäväkohtaisia palkkoja.  Aloitteen mukaan nykyinen palkkaus ei vastaa työn vaativuutta eikä vastuullisuutta eikä koulutustasoa. Suomessa lastentarhanopettajien palkkataso jää jälkeen Pohjoismaista sekä EU:n ja OECD- maiden keskiarvoista. Uudet varhaiskasvatuksen perusteet ovat tuoneet lastentarhanopettajien työhön uusia velvoitteita. Tämän vuoksi aloitteen mukaan lastentarhanopettajien palkka non nostettava 3000 euroon.

KVTES:n mukaan lastentarhanopettajien tehtäväkohtainen palkka on 1.5.2018 2343,69 euroa. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. Opettajien virkaehtosopimuksen mukaan esiluokanopettajan, jolla on asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus, tehtäväkohtainen palkka on 2216,25 euroa. Esiluokanopettajan, jolla on ylempi korkeakoulututkinto sekä perus- ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus, tehtäväkohtainen palkka on 2263,37 euroa. Edelleen OVTES:ssa määritellään tehtäväkohtaiseksi palkaksi luokanopettajan, jolla on lastentarhanopettajan tutkinto, tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2059,91 euroa kuukaudessa. Kunnallisten kahden sovellettavissa olevan sopimuksen välisessä vertailussa KVTES:n määrittelemä tehtäväkohtainen palkka on korkeampi samasta tehtävästä kuin OVTES:n.

Auran kunnassa opettajien tehtäväkohtaiset palkat määritellään suoraan ns. kirjapalkkoina, eli OVTES:n mukaisista alarajapalkoista. Valmistelussa on tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmä, jossa tarkastellaan kunnan kaikkien tehtävien palkkoja suhteessa työn vaativuuteen. Järjestelmä perustuu työnantajan edustajan ja työntekijän tai heidän edustajansa yhdessä laatimiin tehtäväkuvauksiin. Esimiehinä toimivien palkat ovat toimialajohtajia lukuunottamatta alle 3000 euroa. MIkäli yhden ammattiryhmän tehtäväkohtaiset palkat nostettaisiin aloitteessa vaadittavalle tasolle, tulisi kunnan kaikkien tehtävien tehtäväkohtaiset palkat tarkastella uudelleen ja nostaa samassa suhteessa. Aloitteen mukainen palkankorotusvaatimus on 28 % KVTES:n mukaiseen alarajapalkkaan ja 27 % Auran kunnan maksamaan tehtäväkohtaiseen palkkaan. Jos Auran kunnan kaikkia palkkoja korotetaan 27 prosentilla, merkitsee tämä koko kunnan budjetissa lähes 1,7 miljoonan euron lisämäärärahan tarvetta vuositasolla. Aloite on esityslistan oheismateriaalina.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää merkitä aloitteen tietoon saatetuksi ja päättää, että aloite ei anna aihetta yhden ammattiryhmän tehtäväkohtaisten palkkojen nostamiseen aloitteessa vaadittavalla tavalla.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.