Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Aluearkkitehtisopimuksen hyväksyminen

AurDno-2018-152

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran, Marttilan, Oripään ja Koski Tl:n kuntien johtajat ovat valmistelleet yhteisen arkkitehdin palkkaamista. Aluearkkitehdin tehtävät ovat

 - toimia kuntien asiantuntijana osallistumalla kaavoituksen ja rakentamisen tarpeiden ja tavoitteiden kartoittamiseen, osallistumisen ja vaikutusten arvioinnin koordinointiin, viranomaisyhteistyöhön sekä suunnittelun ohjaamiseen; ja laatia kaava-asiakirjoja ja muita suunnitelmia kuntien tarpeisiin.
- opastaa kuntalaisia kaavoitusta, kulttuuriympäristön hoitoa ja rakentamista koskevissa kysymyksissä; sekä
- osallistua kaavoitusta ja muuta alueiden käyttöä tukeviin selvitys-, kehittämis-, seuranta- ja muihin vastaaviin tehtäviin kuten kulttuurimaisemien ja rakennusperinnön inventointiin ja hoidon suunnitteluun sekä muiden mahdollisten ympäristöhankkeiden valmisteluun.

Aluearkkitehdin sijoitusorganisaatio on Marttilan kunta, joka osoittaa aluearkkitehdille vakituiset työtilat. Työvälineet kuten atk-laitteet ja ohjelmat sekä puhelin hankitaan yhteisesti ja kustannukset jaetaan yhteistyökuntien kesken asukasluvun mukaisessa suhteessa. Aluearkkitehdin toimintakustannuksiin sisällytetään kokonaisuudessaan palkka- ja henkilöstösivukulut, hallintokulut, matkakulut ja päivärahat sekä muut yleiskulut. Aluearkkitehdin toimintakustannuksista 20 % jaetaan sopimuskuntien kesken asukaslukujen mukaisessa suhteessa. 80 % kustannuksista jaetaan aluearkkitehdin kunnittaisen työajan käytön mukaisesti. Kuntakohtaisesta aluearkkitehdin käytöstä aiheutuvista muista erityisistä kuluista vastaa se sopimuskunta, jonka tehtävien suorittamisesta kulut aiheutuvat. Toimintakustannukset laskutetaan sopimuskunnilta puolivuosittain.

Aluarkkitehtiyhteistyö käynnistyy vuoden 2019 alussa. Aiempi yhteistyö Pöytyän kunnan kanssa päättyi vuoden 2016 lopussa. Kaavoitustarpeet ovat vuosina 2017 ja 2018 olleet vähäiset ja tarvittaessa on käytetty ostopalveluja. Olemassa oleva kaavavaranto on kuitenkin supistumassa ja uusia kaavahankkeita sekä kaavojen uudistamishankkeita tulee käynnistymään useita tulevina vuosina. Lisäksi kunnan on syytä käynnistää keskustan ja sen lähialueiden osayleiskaavatyö vuoden 2019 aikana. Aluearkkitehdillä tulee olemaan keskeinen rooli yleiskaavatyön ohjaamisessa.

Kuntien välinen sopimus on esityslistan liitteenä. Marttilan ja Kosken Tl kunnanhallitukset ovat jo  hyväksyneet sopimuksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen aluearkkitehtisopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45