Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Arkea Oy:n palvelusopimus

AurDno-2018-125

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Turun kaupunki on lähettänyt Arkea Oy:n osakkeen omistajille kirjeen, jossa kaupunki pyytää osakkeen omistajan kantaa haluaako se siirtää Arkean kanssa solmimansa palvelusopimuksen jakautumisen yhteydessä perustettavaan sidosyksikköyhtiöön.

Turun kaupungin konsernijaosto on 7.5.2018 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Turun kaupungin omistajapolitiikan päivitystä vuosille 2018 – 2021. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 22.5.2018 ja kaupunginvaltuusto 28.5.2018. Omistajapolitiikkaan on kirjattu tavoitteeksi, että Arkea Oy jakautuisi vuoden 2018 aikana siten, että siitä muodostuisi markkinoilla toimiva Arkea Oy ja omistajiensa sidosyksikkönä toimiva yhtiö. Sidosyksikköyhtiö tuottaisi konsernimuotoisesti ruokahuoltopalveluita, siivousta ja kokonaisvaltaisia kiinteistöpalveluja sekä tarjoaisi niitä kilpailukykyisesti kunnille ja sellaisille julkisille toimijoille, jotka ovat hankintayksiköitä.

Jakautumisen tausta liittyy paitsi hankintalainsäädännön muutoksiin, myös maakuntauudistuksen luomaan palvelujen järjestämisen tarpeeseen. Jakautumisesta päättävä yhtiökokous pidetään suunnitelmien mukaan syksyllä 2018, ja jakautumisen on alustavasti suunniteltu tapahtuvan 1.1.2019. Jakautumissuunnitelma on kuitenkin rekisteröitävä ja osakeyhtiölain 17 lu-vun 6 §:n mukainen kuulutus velkojille annettava hyvissä ajoin ennen jakaantumisen suunniteltua täytäntöönpanoa. Näin ollen yhtiön hallitus päättänee jakautumissuunnitelmasta jo kesän 2018 aikana.

Jakautumissuunnitelman laatimiseksi hallitus tarvitsee osakkeenomistajilta päätökset siirretäänkö osakkeenomistajan ja yhtiön välinen palvelusopimus jakautumisen yhteydessä sidosyksikköyhtiöön vai ei. Sidosyksikköyhtiöön siirtäminen on luontevaa, mikäli osakkeenomistaja arvelee olevansa kiinnostunut yhtiön palvelujen hankkimiseen hankintalain 15 §:n mukaisena sidosyksikköhankintana. Mikäli osakkeenomistaja sen sijaan tulee jatkossa kilpailuttamaan hankintansa hankintalain mukaisesti, on osakkeenomistajan ja yhtiön välinen sopimus luontevinta säilyttää markkinoilla toimivassa Arkea Oy:ssä. Sidosyksikköyhtiöön kuuluminen ei jatkossa estä hankinnan kilpailuttamista, mutta se antaa myös mahdollisuudet neuvotella sidosyksikköhankinnasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että Auran kunnan ja Arkea Oy:n välinen palvelusopimus siirretään Arkea Oy:n jakautumisen yhteydessä sidosyksikköyhtiöön, sillä sidosyksikköyhtiöön kuuluminen ei estä kuntaa jatkossa kilpailuttamasta hankintaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45