Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Auran Vanhamaantien alueen asukkaiden aloite

AurDno-2018-10

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran Vanhamaantien alueen asukkaiden edustaja Riitta Toivonen on lähettänyt kunnanhallitukselle aloitteen 16.10.2017. Aloitteessa esitetään toive, että päiväkoti Tilhelän leikkipiha jätettäisiin alueella asuvien lapsiperheiden käyttöön. Alueella on aloitteen mukaan paljon lapsiperheitä, eikä yhtään leikkipuistoa. Aloitteen  mukaan Tilhelän pihasta saisi leikkipuiston näppärästi.

Kunnan keskustaajamassa on viisi virallista leikkipuistoa, joista pääpuisto sijaitsee Koivukujalla. Lisäksi leikkipaikkoja on Horsmanmäessä, Puistotiellä, Säästökalliossa ja Pikku-Lahdossa. Tilhelän päiväkodin pihasta on kilometrin matka paloaseman päädyssä sijaitsevalle pienelle leikkipaikalle, ja pari sataa metriä enemmän Koivukujan leikkipaikkaan.  Puolen kilometrin säteellä Tilhelän tontista asuu 1 - 7 –vuotiaita lapsia yhteensä 18.  Tontti on selkeästi yhtenäinen kokonaisuus. Leikkialue sijaitsee päärakennuksen ja Turuntien välisellä alueella. Jos tontista lohkaistaan kyseinen alue pois, on itse kiinteistöön jäävän pihan osuus jatkossa kovin pieni. Suunnitelmissa on ollut ottaa Tilhelän rakennus kevään 2018 aikana kunnan omien toimintojen käyttöön. Piha-alue voisi näin ollen jäädä nykyisen kaltaiseksi piha-alueeksi, johon lähialueen lapset voivat mennä leikkimään. Virallista leikkipuistoa piha-alueesta ei tässä tilanteessa ole tarkoituksenmukaista perustaa, sillä kiinteistön käyttö on pitkällä tähtäimellä vielä avoinna. Kunnan investointiohjelmassa tälle vuodelle ja investointisuunitelmassa vuosille 2019-2020 ei ole myöskään varattu rahoitusta Tilhelän leikkipuiston perustamiseen. Pihan kunnossapito kuuluu joka tapauksessa kunnan tekniselle toimelle.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää aloitteen johdosta, että Tilhelän päiväkodin piha-alueesta ei muodosteta virallista leikkipaikkaa, mutta sitä voidaan käyttää alueen pienten lasten leikkipaikkana sillä edellytyksellä, ettei kiinteistön alueella esiinny ilkivaltaa.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Perustelut

Kunnan rakennusmestari on kiertänyt kevään 2018 aikana kaikki kunnan leikkipaikat ja on tehnyt niihin lain vaatimat tarkastukset. Vaikka piha-alue ei olisi virallinen leikkikenttää, tulee sen täyttää vaadittavat leikkipaikan turvallisuuskriteerit. Tarkastukset Tilhelän pihaan on tehty 12.4. ja 21.5. Ensimmäisen tarkastuskäynnin jälkeen havaitut pienet puutteet on korjattu ja leikkipaikka on täyttänyt asetetut normit 21.5.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää aloitteen johdosta,​ että Tilhelän päiväkodin piha-​alueesta ei muodosteta virallista leikkipaikkaa,​ mutta sitä voidaan käyttää alueen pienten lasten leikkipaikkana sillä edellytyksellä,​ ettei kiinteistön alueella esiinny ilkivaltaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45