Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Lastentarhanopettajien kirjeet tehtäväkohtaisen palkan korottamiseksi

AurDno-2018-145

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan kaikki lastentarhanopettajat ovat jättäneet kunnanhallitukselle henkilökohtaisen kirjeen, jossa he vaativat itselleen tehtäväkohtaisten palkkojen korottamista 3000 - 3400 euroon. Perusteluina kirjeissä palkankorotuspyyntöön ovat mm. varhaiskasvatussuunnitelman muuttuminen suosituksesta velvoittavaksi, työssä vaadittava laaja-alainen pedagoginen ja menetelmällinen osaaminen, korkeakoulututkinto, työssä vaadittava itsenäinen harkinta, erinomaiset vuorovaikutustaidot, yhteistyö lasten vanhempien kanssa, jatkuva havainnointi, dokumentointi ja kokonaisuuksien hallinta. LIsäksi vastuullisessa asemassa olevat ja erityislastentarhanopettajat ovat vedonneet työssään vaadittavaan vielä erityisempään osaamiseen ja vastuuseen. KVTES:n mukaan lastentarhanopettajien tehtäväkohtainen palkka on 1.5.2018 2343,69 euroa. Tehtävät edellyttävät soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa. Opettajien virkaehtosopimuksen mukaan esiluokanopettajan, jolla on asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus, tehtäväkohtainen palkka on 2216,25 euroa. Esiluokanopettajan, jolla on ylempi korkeakoulututkinto sekä perus- ja lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus, tehtäväkohtainen palkka on 2263,37 euroa. Edelleen OVTES:ssa määritellään tehtäväkohtaiseksi palkaksi luokanopettajan, jolla on lastentarhanopettajan tutkinto, tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2059,91 euroa kuukaudessa. Kunnallisten kahden sovellettavissa olevan sopimuksen välisessä vertailussa KVTES:n määrittelemä tehtäväkohtainen palkka on korkeampi samasta tehtävästä kuin OVTES:n.

Auran kunnassa esimiehinä toimivien tehtäväkohtaiset palkat ovat toimialajohtajia lukuunottamatta alle 3000 euroa. MIkäli yhden ammattiryhmän tehtäväkohtaiset palkat nostettaisiin kirjeissä vaadittavalle tasolle, tulisi kunnan kaikkien tehtävien tehtäväkohtaiset palkat tarkastella uudelleen ja nostaa samassa suhteessa. Kirjeiden pyynnöissä palkankorotusvaatimus on 28 % KVTES:n mukaiseen alarajapalkkaan ja 27 % Auran kunnan maksamaan tehtäväkohtaiseen palkkaan. Jos Auran kunnan kaikkia palkkoja korotetaan 27 prosentilla, merkitsee tämä koko kunnan budjetissa lähes 1,7 miljoonan euron lisämäärärahan tarvetta vuositasolla.

KVTES:n muutoksissa 1.5.2018 huomioidaan erityislastentarhanopettajien työn vaativuudet ja vastuut. Kunnan omassa tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmässä tullaan huomioimaan lisävastuut, jotka on annettu kahdelle lastentarhanopettajalle. Nykyiselläänkin heidän tehtäväkohtaiset palkkansa ovat peruslastentarhanopettajan palkkaa korkeammat.

Auran kunnan palkat ovat Auranmaan kuntien välisessä vertailussa kilpailukykyisiä ottaen huomioon Pöytyän kunnan puolet suuremman kuntakoon. Vertailtaessa koko maan 2000 - 4000 asukaan kuntien keskimääräisiin lastentarhanopettajien palkkoihin Auran kunnan maksama tehtäväkohtainen palkka jää 30 - 40 euroa matalammaksi.  

Lastentarhanopettajien kirjeet ovat kokouksen oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää antaa vastauksenaan lastentarhanopettajien kirjeisiin, että Auran kunnalla ei ole tässä taloudellisessa tilanteessa mahdollisuutta nostaa yhden ammattiryhmän tehtäväkohtaisia palkkoja esitetyillä tavoilla, sillä se johtaisi myös muiden ammattiryhmien tehtäväkohtaisten palkkojen uudelleentarkasteluun. Tavoitteena on koko kuntaorganisaation tasolla tehtäväkohtaisten palkkojen ja tehtävien vaativuustekijöiden vastaavuus siinä määrin kuin se eri tehtävien välillä on mahdollista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45