Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Päiväkodin johtajan viran muuttaminen vastaavan lastentarhanopettajan viraksi

AurDno-2018-165

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnassa on ollut täyttämätön päiväkodin johtajan virka. Virka on jäänyt täyttämättä  2000-luvun puolen välin jälkeen, kun varhaiskasvatus siirrettiin kokonaisuudessaan päivähoidon johtajan (nykyisin varhaiskasvatuspäällikkö) tehtäväksi. Päiväkotien toiminnan vastuuta on jaettu kahdelle lastentarhanopettajlle, joílle on maksettu hieman korkeampaa tehtäväkohtaista palkkaa lisävastuusta. Koska tehtävien taustalla ei olle ollut virkaa, ei vastuulastentarhanopettajalla ole voinut olla varsinaisia virkatehtäviä, eli päätöksentekoa ja esimiestehtäviä. Myös organisaation kannalta toimenkuvat ovat olleet epäselviä, kun vastuulastentarhanopettajat ovat vastanneet ryhmien toiminnasta sekä yhteydenpidosta lasten huoltajiin, mutta eivät todellisuudessa ole toimineet virkavastuulla tehtävässään.

Tällä hetkellä molemmista vastuullisen lastentarhanopettajan toimista on henkilö irtisanoutunut. Uudessa tilanteessa tehtävien ja vastuun jako olisi järkevämpää kohdentää yhdelle virkaihmiselle, joka toimisi myös lapsiryhmässä. Kun tehtävän taustalla olisi virka, voisi vastaavalle lastentarhanopettajalle antaa selkeät vastuualueet myös esimiestehtävissä. Yhden henkilön kouluttaminen ja opastaminen tehtävään olisi myös helpompaa kuin kahden uuden. Rahallisesti yhden vastaavan lastentarhanopettajan tehtävä tulisi hieman halvemmaksi kuin kahden peruslastentarhanopettajan, joille maksettaisiin TVA-lisää vastuista. Vastuulastentarhanopettajalle laadittu tehtävänkuvaus on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää muuttaa päiväkodin johtajan viran vastaavan lastentarhanopettajan viraksi 1.8.2018 lukien ja vahvistaa viran KVTES:n hinnoittelukohdaksi 05VKA020 ja tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2640,00€/kk.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45