Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Puusepänpuiston A-osakkeiden myynti (lisäpykälä)

AurDno-2018-175

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunta omistaa Kiinteistö Oy Auran Puusepänpuiston A-osakkeita, joiden avulla osakkeiden osaomistusta on järjestelty. Huoneisto numero 3 on ollut myynnissä ja uusi omistaja haluaa ostaa osakkeen kokonaisuudessaan itselleen, eli lunastaa B-osakkeiden lisäksi A-osakkeet  ja maksaa huoneistoa rasittavan lainaosuuden pois. Huoneiston numero kolme A-osakkeet ovat numeroiltaan 1761-2510. Osakkeiden kauppahinta on yhteensä 750 euroa.

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää osakkeiden myynnistä. Osakkeiden kauppapäiväksi on sovittu 29.6.2018. Liitteenä on kauppakirja, johon ostajien henkilötunnukset täytetään viimeistään kaupantekotilaisuudessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että se myy Kiinteistö Oy Puusepänpuiston asuntoon 3 kohdistuvat A-osakkeet numerot 1761-2510 hintaan seitsemänsataaviisikymmentä (750) euroa. Samalla kunnanhallitus päättää valtuuttaa rakennusmestari Pentti Urhon allekirjoittamaan kauppakirjan ja tekemään siirtomerkinnän osakekirjaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45