Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Talousarvion valmistelun ohjeet vuodelle 2019

AurDno-2018-133

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan talous on ollut pitkään alijäämäinen ja lainamäärä on ollut suuri, kuntien keskiarvojen yläpuolella. Kunta on investoinut 2000-luvulla peruspalveluihin, mm. yhtenäiskouluun ja uuteen päiväkotiin. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä alijäämät on saatu katettua poikkeuksellisen hyvän vuoden ansiosta kuntataloudessa. Talouden yleinen hyvä kehitys on näkynyt viime vuonna kuntatalouden parantumisena, mutta ennusteiden mukaan ensi vuonna kuntien kehitysarvio kuitenkin heikkenee hieman. Toimintamenojen kasvu vauhdittuu, kun palkkaratkaisut kasvattavat kustannuksia ja sopeutustoimien vaikutus hiipuu. Tulopuolella valtionosuudet laskevat peräti 500 miljoonalla eurolla. Verotulojen kasvu vauhdittuu yhä kuluvan vuoden lukemista, mutta se ei estä vuosikatteen ja rahoitusjäämän laskua noin puolella miljardilla eurolla vuonna 2019. Tästä huolimatta kuntatalous kuitenkin saavuttaa hallituksen sille hallituskauden alussa asettaman rahoitusasematavoitteen (paikallishallinnon nettoluotonanto -0,5 % suhteessa bruttokansantuotteeseen).

Kuntatalousohjelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti myös hallituksen kuntatalouteen kohdistuvia päätöksiä sekä niiden toimeenpanoa eri hallinnonaloilla. Ohjelman mukaan Sipilän hallituksen toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen on 580 miljoonaa euroa kuntataloutta vahvistava vuoden 2019 tasolla. Kyseinen arvio ei pidä sisällään kuitenkaan kilpailukykysopimukseen liittyviä hallituksen kuntataloutta kiristäviä vaikutuksia. Lisäksi valton toimenpiteiden vaikutus kuntatalouteen on selvästi pienempi, jos toimet arvioitaisiin kunnissa todellisuudessa realisoituneiden talousvaikutusten mukaan. Kuntatalousohjelmassa kuvataan havainnollisesti myös maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua sekä muutoksia, joita se aiheuttaa kuntatalouden rakenteisiin. Uudistuksessa kuntien käyttötalouden menot puolittuvat, mutta samalla pienennetään myös kunnallis- ja yhteisöveron tuottoa sekä toimintatuloja. Kuntatalousohjelman mukaisessa painelaskelmatarkastelussa uudistus helpottaa pidemmällä aikavälillä myös toimintamenojen kasvupainetta, kun voimakkaasti kasvavat sote-kustannukset siirtyvät maakuntien ja valtion vastuulle. Näiden syiden vuoksi kuntatalousohjelman arvioimat kuntatalouden talousnäkymät ovatkin vuodesta 2020 varsin vahvat. Uudistus kuitenkin haastaa myös kuntatalouden monella eri tavalla.

Kuntatalousohjelma 2019–2022 on laadittu kevään 2018 julkisen talouden suunnitelman (JTS) valmistelun yhteydessä. Ohjelmassa kuvataan kuntatalouden tilaa, hallituksen toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia kuntien talouteen. Lisäksi ohjelmassa esitetään kuntatalouden kehitysarvio ja verrataan sitä hallituksen kuntataloudelle asettamaan rahoitusasematavoitteeseen. Rahoitusasemalla tarkoitetaan kansantalouden tilinpidon mukaan määritellyn paikallishallintosektorin tulojen ja menojen erotusta. Kuntatalouden ennusteen kehitysuraa on jatkotyöstetty myös kuntakokoryhmittäin sekä rahoitusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta aina vuoteen 2022 asti.

Auran kunnan tuloarviot vuodelle 2019 ovat tuloveron osalta 14 067 000 euroa, yhteisöveron osuus 657 000 euroa, kiinteistöveron osalta 754 000 euroa ja valtionosuuksien osalta 5 560 000 euroa. Toimintatuottoja on arvioitu kertyvän kunnalle vain 2 500 000 euroa. Yhteensä kunnan tuloarvio on vuodelle 2019  23 538 000 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot tullevat olemaan noin 800 000 euroa. Käytettävissä oleva tulot koko kunnan osalta ovat siis 22 738 000.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavanlaisen ohjeistuksen vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelman tekemistä varten:

- toimielinten käyttökustannukset saavat nousta korkeintaan yhden prosentin vuoden 2018 talousarvion kuluista

- tulopuolta tulee mahdollisuuksien mukaan vahvistaa

- uusia toimintatapoja tulee rohkeasti kokeilla laadukkaamman ja tehokkaamman palvelun tuottamiseksi

- virkamiesesitykset tulee olla tehtyinä 31.8.2018 ja lautakuntakäsittelyt 30.9.2018 mennessä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.