Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Tehtävien vaativuustekijät OVTES:n soveltamisalueella

AurDno-2018-151

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus ei varsinaisesti tunne tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmää. Tehtäväkohtaisessa palkassa on kuitenkin huomioitava, mikäli viranhaltijan tehtävissä on työn vaativuutta lisääviä tekijöitä, joita muilla samankaltaista työtä tekevillä ei ole. Tehtävien vaativuutta arvioitaessa otetaan huomioon tehtävän edellyttämä osaaminen, työn vaikutukset ja vastuu (esim. johtaminen), työn edellyttämät yhteistyötaidot ja työolosuhteet, ellei toimivaltainen viranomainen päätä käyttää arvioinnissa muita ennalta päätettyjä objektiivisia vaativuustekijöitä. Vaativuustekijöistä on neuvoteltu opettajien edustajien ja kunnan henkilöstöhallinnon kesken vuoden 2017 lopulla kahteen otteeseen. Yhteistyötoimikunta käsitteli vaativuustekijöitä kokouksessaan 1.6.2018. Osa neuvotteluissa esiin nousseista vaativuustekijöistä on ollut aiemmin käytössä, osasta löytyy vanhoja päätöksiä ja osaa on maksettu ilman mitään päätöksiä. Yhteistyötoimikunnan hyväksymät vaativuustekijät OVTES:n alueella ovat: apulaisrehtorin tehtävä liitettynä opettajan tehtävään (korvaus 565 €/kk + huojennukset), vararehtorin tehtävä liitettynä opettajan tehtävään (korvaus 170 €/ kk), Kirkonkulman koulun johtajan tehtävä liitettynä opettajan tehtäviin ( 300 €/kk + huojennukset), suuri ryhmä luokilla 2-9, yli 25 oppilasta (45 €/kk) ja ensimmäisen vuosiluokan opetus, mikäli opettajlle ei makseta siirtymäkauden lisää samasta asiasta (korvaus 40 €/kk). Ensimmäisen vuosiluokan opetuksen lisä poistui noin kymmenen vuotta sitten ja silloin se siirrettiin opettajien tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Tällöin sopimuksen mukaan perustettiin siirtymäkauden lisä niille, jotka saivat erillistä lisää. Siirtymäkauden lisä poistuu, jos tehtävä poistuu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä opettajien virka- ja työehtosopimuksen mukaisiksi tehtävien vaativuustekijöiksi apulaisrehtorin tehtävän ( 565 €/kk+ huojennukset), vararehtorin tehtävän (170 €/kk), Kirkonkulman johtajuuden (300 €/kk + huojennukset), suuren luokan yli 25 oppilasta vuosiluokilla 2-9 (45 €/kk) sekä ensimmäisen vuosiluokan opettajuuden (40 €/kk), mikäli tehtävästä ei makseta siirtymäkauden lisää. Nämä vaativuustekijät otetaan käyttöön 1.8.2018 alkaen siihen saakka, kun neuvotteluosapuolet paikallisesti sopivat toisin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.