Kunnanhallitus, kokous 11.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Työvalmentajien työsuhteet

AurDno-2018-75

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Työ- ja elinkeinotoimiston (=TE-toimisto) maaliskuun työllisyyskatsauksen mukaan Auran työttömyysprosentti on 5,8 %. Viime kuukaudesta työttömyysprosentti on laskenut, vaikkakin pitkäaikaisesti työttömänä olleiden määrä ei ole laskenut. Aurassa pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut melko vakiiintuneella tasolla (maaliskuussa 37, helmikuussa 35). Lakimuutosten myötä kuntien toiminnallinen ja taloudellinen vastuu pitkäaikaistyöttömistä on kasvanut.

Sosiaalihuoltolaissa on sosiaalinen kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta määritelty tuen tarpeisiin vastaavina sosiaalipalveluina. Kuntouttava työtoiminta perustuu myös erityislakiin eli lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Monialaisen yhteispalvelun toimintamalli (TYP) muuttui lakisääteiseksi vuonna 2015, ja yhteistoiminnassa ovat mukana kunnan sosiaali- ja terveystoimen lisäksi, kela ja TE-toimisto. Työttömyyden hoito aktivointitoimia painottamalla tavalla palvelee pitkäaikaistyöttömiä, mutta samalla myös kunnan taloudellisia tavoitteita. Sosiaali- ja terveystoimella on suuri rooli asiakkaan työllistymisen esteiden kartoittajana ja palveluiden tarjoajana.

Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta kunta maksaa kelalle yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 50 %, ja yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta 70 %. Maaliskuussa 2018 kunta maksoi työmarkkinatukea kelalle 30 pitkäaikaistyöttömästä. Pitkäaikaistyöttömien aktivointiastetta on Aurassa nostettu kuntouttavaa työtoimintaa lisäämällä. Kuntouttavaa työtoimintaa lisäämällä kunta on voinut vaikuttaa myös työmarkkinatuen kuntaosuuksiin. 24.4.2018 kunnassa on toiminnassa kolme eri kuntoutujien ryhmää. Kolmessa ryhmässä on yhteensä 32 kuntoutujaa. Lisäksi kuntoutujia on kunnan eri hallintokunnissa yhteensä 10 henkilöä. Kuntoutujien työtehtäviä ovat esimerkiksi rakennus- ja korjaustyöt, siistimis- ja puutarhatyöt sekä kotihoidon ateriapalveluun osallistuminen. Työttömyyden hoito aktivointitoimia painottamalla tavalla palvelee pitkäaikaistyöttömien lisäksi myös kunnan taloudellisia tavoitteita. Auran kunnan työmarkkinatukikustannukset olivat vuonna 2017 118.969 €, vuonna 2016 156.688 € ja vuonna 2015 178.815 €. TE-toimisto maksoi korvausta Auran kunnalle kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vuodelta 2017 21.542,00 euroa.

Työvalmentaja palkattiin kesäkuussa 2015, josta lukien kuntouttavaa työtoimintaa on kunnassa lisätty. Työvalmentaja vetää kuntoutujien ryhmiä ja hän toimii myös yhteyshenkilönä työyksiköissä työskenteleviin kuntoutujiin sekä osallistuu aktivointisuunnitelmien laatimiseen ja kuntoutujien urapolkujen suunnitteluun sekä pitää yhteyttä yrityksiin kartoittaen työ- ja harjoittelupaikkoja. Kunnanhallitus (kokous 19.6.2017, § 127) on myöntänyt luvan työvalmentajan palkkaamisen vuoden 2018 loppuun saakka. Lisäksi työllistamistuella on työllistetty pitkäaikaistyötön työvalmentajaksi kesäkuun 2018 loppuun saakka.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan myöntämistä työvalmentajan toimeen 1.1.2019 lukien toistaiseksi, ja lisäksi lupaa työllistämistuella palkatun työvalmentajan työsuhteen jatkamista 1.7.2018 lukien määräaikaisesti 31.01.2019 saakka, jotta kuntouttavaa työtoimintaa pystytään kehittämään ja myös vaikuttamaan kunnan työmarkkinatukiosuuksiin.

Päätös

Perusturvalautkunta esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus jatkaisi työvalmentajan työsuhdetta myöntamällä siihen täyttöluvan myös  01.101.2019 lukien toistaiseksi ja että kunnanhallitus myöntäsi luvan jatkaa työllistämistuella palkatun työvalmentajan työsuhdetta ajalle 1.7.2018 - 31.12.2018.

Perustelut: Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen ja kuntoutujien yksilöllisten urasuunnitelmien tekeminen sekä vaikuttaminen kunnan työmarkkinatukiosuuksiin.

Perustelut

Kuntouttavan työtoiminnan kokonaissuunittelu, kehittäminen ja toiminnan suuntaaminen tulevaisuuden palveluihin on jäänyt Auran kunnassa vähäiseksi. Työvalmentajan kustannuspaikka on vaihdettu yleishallinnosta sosiaalitoimeen yhteistyön ja työn kehittämisen varmistamiseksi. Koska pitkäaikaistyöttömien määrä Auran kunnassa on pysynyt korkealla tasolla, toiminnan kehittäminen on välttämätöntä. Auran kunnan mahdollisuudet perustaa omaa työpajatoimintaa olisi hyvä selvittää ja suunnitella nopealla aikataululla. Perusturvalautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle työvalmentajan palvelussuhteen vakinaistamista. Tällä hetkellä työvalmentajan tehtäväkuvauksen mukaan hänen tehtäviinsa kuuluvat: kuntouttavan työtoiminnan ryhmien ohjaaminen, töiden järjestely kuntouttavassa työtoiminnassa oleville ja järjestelyt/yhteistoiminta kunnan eri hallintokuntien ja yrittäjien kanssa, kuntouttavassa työtoiminnassa olevien valmiuksien ja voimavarojen kartoitus sekä yhteistyö erityisesti sosiaaliohjaajan kanssa, esimerkiksi aktivointisuunnitelmat ja muut sosiaaliohjaajan antamat työtehtävät.  Vakinaisesti täytettävään tehtävään olisi hyvä lisätä kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen, mahdollisen työpajan suunnittelu ja toteutus, kuntouttavan työtoiminnan henkilökohtainen ohjaus, neuvonta, henkilökohtaisten urasuunnitelmien tekeminen yhdessä asiakkaiden kanssa sekä asiakkaiden elämänhallinnan ja mahdollisen urakehityksen eteenpäin auttaminen. Kuntouttavasta työtoiminnasta on laadittu hyvä kuvaus, mutta sille tulisi laatia myös kehittämissuunnitelma ja tavoitteet. Mallia voidaan ottaa esimerkiksi nuorten työpajojen toimintamalleista. Yhteistyötä etsivän nuoristoyön kanssa tulee lisätä. Työvalmentajan tai kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan tehtäviin kuuluvat vahvasti sekä yksilö-, että työvalmennus, valmennussuunitelmien tekeminen, osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen, kehittymisen dokumentointi, arviointi ja seuranta. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalta vaadittavia ominaisuuksia ovat empaattisuus, tunneäly, kärsivällisyys, pitkäjänteisyys ja rohkeus ottaa puheeksi vaikeitakin asioita. Aiempi monipuolinen työkokemus ja vähintään ammatillinen tai opistotason koulutus ovat hyviä eväitä työvalmentajan oman osaamisen varmistamiseksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvat:

- 1.7. - 31.12.2018 palkkatuella työllistettävälle työvalmentajalle, hinnoittelutunnus 04PER010.

-  kuntouttavan työtoiminnan ohjaajalle 1.1.2019 alkaen toistaiseksi uudelleen määritelllyn tehtäväkuvauksen mukaisesti, jolloin tehtävä sisältää työ- ja yksilövalmennusta, kuntouttavan työtoiminnan tavoitteellisen kehittämisen,  työpajatoiminnan suunnitelman ja mahdollisen toteuttamisen, yhteistyöverkoston luomisen ja siinä toimimisen. Hinnoittelutunnus on 04SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka vahvistetaan kunnanhallituksessa, kun rekrytointi on suoritettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Samalla kunnanhallitus päätti, että haastatteluryhmään  nimetään hallintojohtaja ja kunnanhallituksen edustaja Sanna Laine.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.