Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Aurajoen matkailutie

AurDno-2020-116

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Auranmaa-säätiö on valmistellut hanketta, jonka tavoitteena on selvittää mahdollisuudet Aurajoen vartta seuraavan vanhan Turku-Tampere -tien saamiseksi viralliseksi matkailutieksi. Esiselvityshankkeen keskeinen tavoite on saada aikaan kuntien välinen aiesopimus matkailutien perustamisesta. Esiselvityshankkeella kartoitetaan mitä materiaalia Aurajokilaaksosta ja Varkaantiestä on jo tuotettu, mikä olisi matkailutielle sopivin nimi ja millainen kyltitys, verkkosivusto ja markkinointimateriaali tukisi tulevaa matkailutietä. Hankkeessa selvitetään myös matkailutien perustamisen työvaiheet ja kustannukset sekä tehdään varsinaisen matkailutie-hankkeen hakemus, kustannusarvio ja rahoitussunnitelma.

Auran kunta toimii esiselvityshankkeen hakijana ja toteuttajana. Hankkeessa ja sen rahoittamisessa mukana ovat lisäksi Oripään, Pöytyän ja Liedon kunnat. Hankkeen kustannusarvio on 23 282 euroa. Hankkeelle haetaan leader-rahoitusta Jokivarsikumppaneilta ry:ltä ja Varsin Hyvä ry:ltä. Auran kunnan arvioitu omarahoitusosuus on 1 257,23 euroa. Auran kunnan puolesta hankkeesta vastaa kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio. Hankkeen toteuttamisaika on vuoden 2020 loppuun. Esiselvityshankkeen pohjalta tehdään erilliset päätökset varsinaiseen matkailutie-hankkeeseen osallistumisesta ja rahoituksesta.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Auran kunnanhallitus päättää

  1. hakea Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry:ltä rahoitusta Aurajoen Matkailutien esiselvitys -hankkeeseen ja
  2. valtuuttaa kunnanjohtajan yksin allekirjoittamaan kaikki hankkeeseen liittyvät viralliset asiakirjat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Matkailutien esiselvityshanke on edennyt vaiheeseen, jossa kuntien tulee tehdä viralliset päätökset matkailutiestatuksen hakemisesta Väylävirastolta. Väylävirasto edellyttää esitettävän matkailutien kaikkien kuntien osallistumista ja sitotumista hankkeeseen vähintään viiden vuoden määräajaksi. Kuntien kesken on sovittu, että Auran kunta toimisi hakijana ja muut matkailutien alueen kunnat (Lieto, Pöytyä ja Oripää) osallistuisivat oheisen aiesopimusluonnoksen mukaisesti matkailutien hallinnoinnin kustannuksiin asukasmäärästä ja tien pituudesta saatavan perusmaksuyksikön mukaisessa suhteessa. Tavoitteena on, että ensimmäisen 3 vuoden aikana (2021-2023) yksikkömaksu olisi 200 euroa ja vuosina 2024-2025 se olisi 100 euroa. Ensimmäisen kolmen vuoden aikana vuosibudjetti olisi siten 20 000 euroa vuodessa ja Auran kunnan osuus siitä 5 509 euroa. Tätä kuntien yhdessä keräämää rahaa käytettäisiin matkailutien hallinnointiin ja omarahoitusosuutena matkailutien tuleviin kehittämishankkeisiin.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää:

  1. että Auran kunta hallinnoi Aurajoen matkailutietä ja hakee sille matkailutiestatusta Väylävirastolta
  2. hyväksyä oheismateriaalina olevan aiesopimusluonnoksen ja
  3. sitoutua hankkeen rahoittamiseen esitetyn aiesopimuksen mukaisesti vuosina 2021-2023 yksikköhinnalla 200 euroa ja vuosina 2024-2025 yksikköhinnalla 100 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

LIeto, Pöytyä, Oripää, Anna-Mari Alkio

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45