Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Auranportin alueen yritystontit

AurDno-2020-439

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Auranportin alueen yritystonteista 3,4, ja 5 korttelissa 552 on jätetty ostotarjous perustettavan yhtiön lukuun. Tarjouksessa ostaja sitoutuu rakentamaan alueelle yhteensä n. 2 000 m2 varasto-, logistiikka- ja toimitilaa yritysten käyttöön. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa, joka käynnistyy keväällä 2021 perustettava yhtiö rakentaa n. 1 000 m2 toimitilarakennuksen alueelle ja hankkeen toisessa vaiheessa rakennetaan toinen n. 1 000 m2 toimitilarakennus, joka on valmis viimeistään viiden vuoden kuluessa ostopäivästä. Mikäli tilojen kysyntä on hyvä, niin yhtiöllä on valmius rakentaa lisääkin tiloja. Tarjouksen mukaisen alueen pinta-ala on n. 11 295 neliötä ja tarjottu hinta on 22 600 euroa. Tarjottu hinta on alle kunnanhallituksen asettaman tonttihinnan.

Auranportin tonttien kysyntä on ollut laimeaa, mikä johtunee osittain ELY:n pakottamista muutoksista kaavan sisältöön. Parhaillaan tehtävät tiesuunnitelmat ovat edellen hiljentäneet alueen tonttien kysyntää. Kaikkiaan yritystonttien myynti on Aurassa ollut viimeisen 10 vuoden aikana vähäistä ja myytyjenkin tonttien hankkeiden toteutuminen eri syistä heikkoa. Esitetty hanke on Auran kunnan yritysten toimitilojen mittapuussa merkittävä. Toteutuessaan se toisi erityisesti pienille yrityksille mahdollisuuden sijoittua ja toimia Aurassa.

Jatkossa kuntien verotuloissa yhteisö- ja kiinteistöverojen merkitys korostuu. Sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä maakunnalle kunnan toiminnan painopiste siirtyy yhä enemmän kunnan elinvoimaisuuden kehittämiseen. Tätä taustaa vasten on erityisen tärkeää saada uutta yritystoimintaa alueelle. Yritystonttien osalta olennaista on saada ne myydyksi ja rakennetuksi. Myynnin kannalta myös tonttien hintojen tulee olla kilpailukykyiset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää:

  1. hyväksyä tehdyn 22 600 euron tarjouksen Auranportin alueen tonteista 3,4, ja 5 korttelissa 552 ja
  2. asettaa Auranportin alueen vielä vapaana oleville muille tonteille, 551-5, 551-11, 551-12, 551-13 ja 552-2, hinnaksi 3 €/m. Tonttien rakentamisvelvoitteen aika on jatkossa 2 vuotta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45