Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 174 Käyttöoikeussopimuksen siirtäminen ShelCo 169 Oy / Kiinteistö Oy Auran Huuskantie 19

AurDno-2019-442

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan ja Huuskankulma Oy:n välillä on neuvoteltu käyttöoikeussopimusta n. 1 260 m2 alueesta korttelin 66 vierestä. Sopimuksen tarkoituksena on edistää korttelin 66 kaupallista käyttöä ja saada alueelle riittävä määrä pysäköintipaikkoja. Käyttöoikeuden haltijan tarkoituksena on rakentaa pysäköintialue sopimuksen mukaiselle alueelle kortteliin sijoittuvan kaupan ja muiden palveluiden tarpeisiin. Käyttöoikeuden haltija vastaa rakentamiseen liittyvistä kustannuksista. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja kunnalla on oikeus ilman korvauksia ottaa alue tarvittaessa omaan käyttöönsä.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan tekemään siihen tarvittaessa pieniä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Huuskankulma Oy:n ja Kiinteistö Oy Auran Huuskantie 19 välillä on tehty kiinteistön ja määräalan kauppa. Kaupan kohteena ovat kiinteistö 19-402-37-0 ja määräala kiinteistöstä 19-423-3-130. Kaupan kohteessa sijaitsee Tokmanni Oy:n myymälä. Kiinteistöön käyttöön liittyy Auran kunnan ja Huuskankulma Oy:n välinen käyttöoikeussopimus, jolla kunta on luovuttanut käyttöoikeuden viereiseen kunnan omistamaan n. 1 260 neliön maa-alueeseen. Aluetta käytetään kiinteistön pysäköintialueena. Sopimuksen siirtämiseen kolmannelle tarvitaan kunnan kirjallinen suostumus. Auran kunnan ja kiinteistön ostaneen Kiinteistö Oy Auran Huuskantie 19 välillä on 15.9.2020 allekirjoitettu käyttöoikeussopimus, joka vastaa pääpiirteissään aiempaa sopimusta ja jolla kunnan sopimuksessa osoittaman alueen käyttöoikeus siirtyy kiinteistön uudelle omistajalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus hyväksyy oheismateriaalina olevan 15.9.2020 allekirjoitetun Auran kunnan ja Kiinteistö Oy Auran Huuskantie 19 välisen käyttöoikeussopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Auran Huuskantie 19, Kari Tuohi, Pentti Urho

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45