Kunnanhallitus, kokous 12.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021

AurDno-2020-368

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla,​ kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Verohallinto voi myöhentää ilmoituksen antamisen määräaikaa. Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa,​ verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja,​ kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia.

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Lopullinen kiinteistökohtainen vero määrittyy kiinteistön arvon perusteella,​ jona pidetään sille tulo-​ ja varallisuusverolain sekä niiden nojalla annettujen määräysten mukaisten perusteiden mukaan kalenterivuotta edeltävältä vuodelta määrättävää arvoa. Kiinteistölle,​ jolle ei määrätä arvoa varallisuusverotuksessa,​ määrätään tässä laissa tarkoitettu arvo samojen perusteiden mukaan. Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistöverolaissa tonttia,​ tilaa ja muuta Suomessa olevaa itsenäistä maanomistuksen yksikköä,​ joka on merkitty tai merkittävä maarekisteriin,​ tonttikirjaan tai kiinteistörekisteriin.

Kunnanvaltuuston on vahvistettava vuosittain ainakin yleinen kiinteistöveroprosentti ja vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti. Kunta voi myös vahvistaa erillisen veroprosentin muille kuin vakituisille asuinrakennuksille,​ voimalaitosrakennuksille,​ rakentamattomalle rakennuspaikalle sekä yleishyödyllisen yhteisön omistamalle rakennukselle ja maapohjalle. Jollei erillistä veroprosenttia ole vahvistettu,​ sovelletaan yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Verotusmenettelystä annetun lain mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana,​ verotuksessa ennakkoperinnässä voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 31.8.2020 säästöohjelman vuoden 2020 lopusta alkaen vuoden 2022 loppuun asti. Säästöohjelmaan sisältyi ehdollisena kiinteistöveroprosenttien korotusta. Kunnan tuloveroprosentti on 21,50, jolla kunta on Varsinais-Suomessa eniten verottavan kymmenyksen joukossa. Valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaan kunnan tuloveroprosentti saadaan laskettua tulevaisuudessa maakunnan keskiarvoon, joka on tällä hetkellä hieman alle 20. Näin ollen tuloveroprosentin korottamiselle ei ole perusteita.

Veroprosentteja Varsinais-Suomen kunnissa, ja keskiarvot 2020

Kunta Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistövero Vakituisten asuinrak. kiint.vero Muiden kuin vakituisten asuinrak. kiint.vero
Aura 21,50 1,10 0,55 1,10
Koski tl. 20,00 0,93 0,41 0,93
Loimaa 21,00 1,00 0,50 1,05
Marttila 20,75 0,95 0,45 0,95
Oripää 21,00 1,10 0,55 1,20
Pöytyä 21,25 1,05 0,50 1,10
Varsinais-Suomen kunnat keskimäärin 19,96 1,04 0,45 1,24
Koko maa keskimäärin 19,97 1,08 0,50 1,20

Kiinteistöveroja on nostettu Aurassa viimeksi vuodelle 2015. Yleinen kiinteistöveroprosentti on vuonna 2020 1,10, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,55 ja muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti on 1,10. Mikäli korotuksia kiinteistöveroihin tehtäisiin, olisi vaikutus esimerkiksi seuraavanlainen:

Vero Nykyinen veroprosentti Uusi veroprosentti verotuotto nykyisellä %:lla euroina Verotuotto uudella %:lla euroina
Yleinen kiinteistövero 1,10 1,20 305 000 332 000
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,55 0,60 443 000 483 000
Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,10 1,20 19 000 21 000
Tuotto yhteensä     767 000 836 000

Valtionhallinto päättää vuosittain kiinteistöveroille sallitut ala- ja ylärajat. Tällä hetkellä yleisen kiinteistöveron rajat ovat 0,93 - 2,00, vakituisten asuinrakennusten 0,41-0,90 / 0,41-1,00 ja muiden kuin vakituisten asuinrakennusten 0,93 - 2,00. Mikäli verohallinto päättää muutoksia rajoihin ensi vuodelle, eivät rajat tule silti Auran kunnan veroratkaisussa vastaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää vuoden 2021 veroprosentit seuraavasti:
- tuloveroprosentti 21,50 %
- yleinen kiinteistövero 1,20 %
- vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,60 %
- muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 1,20 %
- yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero 0,00 %.
 

Päätös

Äänestyksen tuloksen 4-3 jälkeen esittelijän ehdotus jäi kunnanhallituksen ehdotukseksi valtuustolle.

Äänestystulokset

  • Jaa 4 kpl 57%

    Juhani Yli-Pohja, Jukka Leino, Jouko Vähä-Rahka, Taru Sahla

  • Ei 3 kpl 43%

    Sanna Laine, Tomi Kauhanen, Virpi Kauhanen


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.