Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Edustajien nimeäminen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhtiökokouksiin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle

AurDno-2019-333

Valmistelija

  • Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Perustelut

Turun Seudun Jätehuollon Oy (TSJ) sekä Rouskis Oy:n yhdistymissopimus on allekirjoitettu 17.6.2014. Yhdistymissopimuksen allekirjoittivat TSJ:n 14 osakaskuntaa, Rouskis Oy:n 4 osakaskuntaa sekä TSJ ja Rouskis Oy.

Yhdistymissopimuksella osapuolet sitoutuvat toimimaan niin, että omistajakuntien vastuulle kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät toteutetaan jatkossa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ssä. Yhtiö järjestää asumisen ja julkisen toiminnan yhdyskuntajätehuollon, ylläpitää jätteiden vastaanottopalveluja ja huolehtii jätteen hyötykäytöstä ja käsittelystä sekä jäteneuvonnasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus valitsee edustajan ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhtiökokouksiin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle.

Päätös

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n yhtiökokouksiin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle valittiin edustajaksi Mika Joki ja varaedustajaksi Kari Tuohi.

Tiedoksi

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, Kari Tuohi

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45

Käsitellyt asiat