Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 150 Edustajien valitseminen Asunto Oy Hannunportin yhtiökokouksiin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle

AurDno-2019-332

Valmistelija

  • Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Perustelut

Auran kuntakonserniin kuuluu ns. osakkuusyhteisönä Asunto Oy Hannunportti. Kunta omistaa asunto-osakeyhtiössä yhden vuokrakäytössä olevan osakehuoneiston (3 h+k+s=81,5 m2).

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhdestä kolmeen varsinaista jäsentä, mikäli hallituksen jäsenmäärä on vähemmän kuin kolme, valitaan lisäksi yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan valinnat päättävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Toimikaudella 1.6.2017 - 31.5.2019 kunnan edustajana toimi Jouko Vähä-Rahka ja varaedustajana Juhani Yli-Pohja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus valitsee edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Asunto Oy Hannunportin yhtiökokouksiin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle.

Päätös

Edustajaksi Asunto Oy Hannunportin yhtiökokouksiin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle valittiin Jouko Vähä-Rahka ja varalle Juhani Yli-Pohja.

Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää yhtiökokousajaksi keskiviikkoa klo 16 jälkeen johtuen kunnan muista kokousajoista.

Tiedoksi

Asunto Oy Hannunportti

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45

Käsitellyt asiat