Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Edustajien valitseminen Auran Vanhustentaloyhdistyksen yhdistyskokouksiin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle

AurDno-2019-331

Valmistelija

  • Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Perustelut

Kunta on Auran Vanhustentaloyhdistyksen jäsen. Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjen mukaan edistää vanhusten ruumiillista ja henkistä kuntoa ja toimeentulon turvallisuutta, järjestää mahdollisuuksia heidän viihtyvyyttään ylläpitävään toimintaan ja ylläpitää vanhusten asuntolaa tai muuta hoito- ja kuntoutuslaitosta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus valitsee edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Auran Vanhustentaloyhdistyksen yhdistyskokouksiin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle.

Päätös

Vanhustentalon yhdistyskokouksiin valittin edustajaksi Mika Joki ja varalle Tuija Pellosmaa.

Tiedoksi

Auran Vanhustentaloyhdistys ry

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat