Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Edustajien valitseminen Kiinteistö Oy Auran Vuokra-asuntojen yhtiökokouksiin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle

AurDno-2019-332

Valmistelija

  • Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Perustelut

Auran kuntakonserniin kuuluu tytäryhteisönä Kiinteistö Oy Auran Vuokra-asunnot. Kunta omistaa kiinteistöyhtiön osakkeista 100 %. Yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan yhtiön tarkoituksena on vuokra-asuntojen tuottaminen, omistaminen ja ylläpito Auran kunnassa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä omistaa asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiön omistamat huoneistot vuokrataan valtioneuvoston ohjeita noudattaen huomioiden hakijoiden sosiaaliset ja taloudelliset tarpeet.

Yhtiön asioita, mikäli ne eivät kuulu yhtiökokouksen käsiteltäviin, hoitaa hallitus, johon kuuluu 3–5 varsinaista jäsentä ja 1–2 varajäsentä. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten lukumäärän määrää yhtiökokous. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kokoontuu puheenjohtajan tai kahden jäsenen kutsusta niin usein, kuin yhtiön asiat sitä vaativat.

Toimikaudella 1.6.2017 - 31.5.2019 kunnan edustajana toimi Jouko Vähä-Rahka ja varaedustajana Juhani Yli-Pohja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus valitsee edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan Kiinteistö Oy Auran Vuokra-asuntojen yhtiökokouksiin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle.

Päätös

Edustajaksi valittiin Jouko Vähä-Rahka ja varaedustajaksi Juhani Yli-Pohja.

Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää yhtiökokousajaksi keskiviikkoa klo 16 jälkeen johtuen kunnan muista kokousajoista.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Auran vuokra-asunnot

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45

Käsitellyt asiat