Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Edustajien valitseminen Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys r.y:n yhdistyskokouksiin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle

AurDno-2019-331

Valmistelija

  • Juho Karisaari, juho.karisaari@aura.fi

Perustelut

Auran kunta on Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys ry:n jäsen. Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. on perustettu vuonna 1966. Se on yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö, jonka tarkoituksena on edistää vesiensuojelua toimialueellaan. Yhdistyksen toimialue käsittää lounaisen rannikkoalueen vesistöt ja niiden välittömään vaikutuspiiriin kuuluvat merialueet. Yhdistyksen toimialue on jaettu neljään osa-alueeseen, joissa toiminnallisesti keskitytään paikallisiin vesiensuojelukysymyksiin. Osa-alueet ovat Aurajoki-Paimionjoki, Salon seutu, Eurajoki-Lapinjoki sekä Vakka-Suomi. Yhdistys omistaa Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n, joka tarjoaa monipuolisia näytteenotto-, analysointi- ja raportointipalveluja.

Yleisesti alueellisten vesiensuojeluyhdistysten tarkoituksena on edistää vesiensuojelua alueellaan. Vesiensuojeluyhdistyksissä tehdään vesioikeuden lupahakemuksia, velvoitteisiin perustuvia kuormitus-, vesistö- ja kalataloustarkkailuja, talous- ja pohjavesitutkimuksia levä- ja järvitutkimuksia, vesikasvi- ja pohjaeläinselvityksiä, kaatopaikkatarkkailuja, bioindikaattoriselvityksiä, maaperäkartoituksia, valuma-alueiden kuormitusselvityksiä sekä mm. luontoinventointeja esimerkiksi kaavoitusta varten. Yhdistysten jäsenistöön kuuluu pääosin kuntia ja teollisuuslaitoksia, mutta myös paljon muita vesienkäyttäjiä, kalastuskuntia ja erilaisia yhteisöjä. Jäsenmaksuilla katetaan muun muassa julkaisu-, valitus- ja neuvontatoimintaa, joiden avulla yhdistykset pyrkivät vahvistamaan vesien- ja ympäristönsuojelutietoisuutta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus valitsee edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n yhdistys kokouksiin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle.

Päätös

Edustajaksi Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n yhdistyskokouksiin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle valittiin Mika Joki ja varaedustajaksi Tuija Pellosmaa.

Tiedoksi

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45

Käsitellyt asiat