Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Kunnanvaltuuston edellisen kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuusto on 24.6.2019 pitämässään kokouksessa käsitellyt ja päättänyt seuraavat asiat:

  • § 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • § 25 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  • § 26 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätös
  • § 27 Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia, joten hallitus päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat