Kunnanhallitus, kokous 12.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Täyttölupa, tukipalvelutyöntekijä

AurDno-2019-325

Valmistelija

  • Ulla-Maija Haapalainen, ulla-maija.haapalainen@aura.fi

Perustelut

Kotihoidossa on 23.7.2018 lähtien työskennellyt  tukipalvelutyöntekijä ( kotiavustaja) hoitaen kotihoidon vaatehuollon prossessin, mikä työllisti tätä ennen päivittäin kotihoidon lähihoitajia. Kotiavustajan tehtävään on voitu palkata työtön työnhakija, jolle on myönnetty jatkuva palkkatuki. Palkkatuen määrä on 50% aiheutuvista palkkakustannuksista. Tukipalvelutyöntekijän työtuntimäärä on 20 tuntia viikossa.

Anotaan kunnanhallitukselta täyttölupaa kotiavustajan määräaikaisen työsuhteen täyttämiseen ajalle 23.9. 2019 - 22.9.2020, jotta kotihoidon vaatehuollon tukipalvelu toteutusi ilman lähihoitajien työpanosta, mikä tarvitaan kotihoidon asiakkaiden hoitotyön toteuttamiseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan (osa-aikaisen 20 h/ viikko) kotihoidon tukipalvelutyöntekijän tehtävään ajalle 23.9.2019 - 22.9.2020. Tehtävän hinnoittelutunnus on 04PER010 ja voimassa olevan TVA:n mukainen tehtäväkohtainen palkka täydellä työajalla olisi 1780 €/kk. Määräaikaisuuden perusteena on kotihoidon tukipalvelujen organisoinnin uudelleen suunnittelu.

Päätös

Asia jätettiin esittelijän ehdotuksesta pöydälle.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat