Kunnanhallitus, kokous 13.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Aurajokisäätiön toiminta-avustus

AurDno-2018-205

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Aurajokisäätiö on anonut kunnanhallitukselta toiminta-avustusta 2 500 euroa vuodelle 2018. Vuoden 2018 toimintaan on suunniteltu Nautelankosken ja Hypöistenkosken luontopolkujen kunnostusta, Aurajoen melontareitin kunnostusta sekä osallistutaan muiden toimijoiden kanssa vesistöhankkeiden suunnitteluun. Aurajokisäätiö ylläpitää Aurajoen opastuskeskus Myllärintaloa, hoitaa vesilaitosmuseota sekä Virnamäen ja Halistenkosken muinaismuistoaluetta.  Aurajokisäätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka toiminnan tavoitteena on ekologisesti, maisemallisesti ja virkistyksellisesti terve Aurajoki.

Kunnanhallituksen talousarviossa vuodelle 2018 on varauduttu 2 500 euron avustussummaan. Aurajokisäätiön avustusanomus on esityslistan liitteenä ja sen mukana toimitetut muut liitteet ovat esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jukka Leino, Kunnanhallituksen puheenjohtaja, jukka.leino@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää Aurajokisäätiölle 2 500 euron toiminta-avustuksen vuodelle 2018.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Heikki Isotalo, Mika Joki

Tiedoksi

Aurajokisäätiö, Kirsi Paton, Silja Aalto

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45