Kunnanhallitus, kokous 13.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Kirjastovirkailijan toimen täyttölupa

AurDno-2018-197

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi
  • Laila Uusitalo, Kirjastotoimenjohtaja, laila.uusitalo@aura.fi

Perustelut

Auran kirjaston kirjastovirkailija on irtisanoutunut toisen tehtävän vastaanottamisen vuoksi 23.7.2018 alkaen. Kirjastovirkailijan tehtäväkenttä on laaja. Hän hoitaa lasten- ja nuortenkirjastotyötä vastuualueenaan kouluyhteistyö, tapahtumien suunnittelu ja toteutus, vinkkaus sekä tiedonhaun ja kirjastonkäytön opetus. Virkailija myös osallistuu lasten ja nuorten kirjastoaineiston hankintaan ja poistoihin sekä hoitaa ostolaskujen asiatarkastuksen, tilitykset ja lehtien saapumisvalvonnan ja reklamoinnit. Lisäksi hänelle kuuluu päävastuu aineiston lainauskuntoon saattamisesta, hyllyttämisestä, järjestelystä ja kirjojen korjaamisesta. Virkailija on osallistunut kaikkiin kirjaston tehtäviin sijaistaen tarvittaessa kirjastonhoitajaa. Kirjastovirkailijan työajasta lähes puolet on kulunut asiakaspalvelutehtävissä. Kirjastovirkailijan lisäksi kirjaston palveluksessa on kirjastonhoitaja ja Pöytyän kanssa yhteinen kirjastotoimenjohtaja, jonka työajasta 40 % on osoitettu Auraan.

Myös kirjastonhoitajan vastuualue on laaja. Hän hoitaa lähes puolet työajastaan asiakaspalvelutehtäviä, joiden lisäksi hänelle kuuluvat kaukopalvelutehtävät, kokoelmanhoito luettelointeineen, hankintoineen ja poistoineen, aikuis- ja seniorikirjastotyö, aineistokuljetusten koordinointi sekä osallistuminen kaikkiin muihin kirjaston tehtäviin.

Yleisten kirjastojen neuvoston antama suositus kirjastojen henkilötyövuosista on 0,8 henkilötyövuotta tuhatta asukasta kohti eli Aurassa tämä tarkoittaisi 3,2 henkilötyövuotta. Kirjaston vakituisen henkilökunnan laajuus on kuitenkin ollut enää vain 2,4 henkilötyövuotta. Omatoimikirjasto ei ole vähentänyt kirjastotyön määrää vaan lisännyt sitä, sillä omatoimisuuden vuoksi aineistoa kulkeutuu väärille paikoille, laskutettua aineistoa joutuu hyllyihin, virheellisesti käsitellyn aineiston määrä kasvaa ja lainauskierron kasvaessa järjestelytyön osuus kasvaa. Kirjastovirkailijan työ on asiantuntijatyötä ja Aurassa tehtäväkenttä on laaja, minkä vuoksi virkailijan tehtäviä hoitamaan kykenee vain alan koulutuksen saanut henkilö. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan kirjastovirkailijan vakituiseen toimeen 1.9.2018 alkaen. LIsäksi hallitus myöntää täyttöluvan kirjastovirkailijan määräaikaiseen sijaisuuteen 20.8.2018 alkaen enintään siihen asti kun toimi saadaan vakituisesti täytettyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Laila Uusitalo, Maija-Liisa Sibakow

Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.