Kunnanhallitus, kokous 13.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Koulupsykologin tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen

AurDno-2018-207

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus antoi kokouksessaan 27.11.2017 § 230:ssa täyttöluvan koulupsykologin tehtävään 40 %:lla työajalla. Kunnalla on aiemmin ollut koulupsykologin palvelu ostopalveluna käytössä, koska toimeen ei aiemmin ole ollut hakijoita. Nyt psykologin on määrä aloittaa tehtävässä 20.8.2018. Toimi täytetään aluksi määräaikaisella sijaisella 19.12.2018 asti, koska toimeen toistaiseksi valitun henkilön tilanteessa tapahtui hakuprosessin jälkeen muutos, jonka vuoksi hän on käytettävissä vasta tammikuun 2019 alusta alkaen.

Koulupsykologin tehtäviin kuuluvat oppilashuoltotyö osana monialaista oppilashuoltoryhmää, jossa psykologin tehtävänä on antaa konsultaatiota ja tehdä yhteistyötä koulun henkilökunnan kanssa. Lisäksi koulupsykologi selvittää ja arvioi lapsen ja nuoren kehityksessä, koulunkäynnissä, opiskelussa tai oppimisessa esiin tulevia pulmia psykologisten tutkimusten kautta. Näiden perusteella suositellaan sekä suunnitellaan tarvittavaa tukea ja toimenpiteitä yhdessä perheen ja opettajien kanssa. Tehtäviin kuuluvat myös keskeisesti neuvonnan, ohjauksen sekä keskustelutuen tarjoaminen oppilaille ja heidän perheilleen lasten ja nuorten kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Koulupsykologin työn tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, opiskelun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen sekä koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen. Psykologin tehtävään vaaditaan maisterin tutkinto, pääaineena psykologia. Valvira vahvistaa laillistetun psykologin ammattioikeudet psykologian maisterin tai sitä vastaavan tutkinnon suorittaneille. 

Täyttä työaikaa tekevän koulupsykologin työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Koko kuntasektorin keskimääräinen koulupsykologin tehtäväkohtainen palkka oli vuoden 2017 lokakuussa 3 340 euroa. Koulupsykologi on hinnoittelun ulkopuolinen ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Psykologeja valmistuu vuosittain noin 220 ja uusimman selvityksen mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä oli noin 100 psykologin paikkaa täyttämättä. KVTES:n palkkausluvun § 15 mukaan viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan maksaa rekrytointilisää, mikäli toimivaltainen viranomainen harkitsee lisän suorittamisen perustelluksi. Maksamisperusteet ja voimassaolo tulee ilmetä lisän myöntämistä koskevassa päätöksessä. Rekrytointilisä on osa varsinaista palkkaa ja se on pääsääntöisesti määräaikainen. Rekrytointilisän käyttö on perusteltua esimerkiksi silloin, kun pätevää henkilöstöä on vaikea saada rekrytoitua.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää koulupsykologin tehtäväkohtaiseksi palkaksi tehtävän vaativuus huomioon ottaen 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallitus päättää, että rekrytointilisä on koulupsykologin toimessa 300 euroa kelpoisuusehdot täyttävälle työntekijälle päätöksestä kolmen vuoden ajan, minkä jälkeen rekrytointilisän tarvetta tarkastellaan uudelleen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Maija-Liisa Sibakow, Ville Kouki, Kaisa Olari

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45