Kunnanhallitus, kokous 13.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Määräalueen osto tilasta Vähissuo

AurDno-2018-208

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan ja Alpo Ojasen välillä on neuvoteltu kiinteistökaupasta, jossa Auran kunta ostaisi noin 4,94 hehtaarin määräalan Vähissuon tilasta, kiinteistötunnus 19-423-2-320. Ostettava alue on pääosin maa- ja metsätalousaluetta ja sijoittuu kiinni nykyiseen asemakaava-alueeseen Metsähalavan asuinalueen kohdalla. Määräalan ostoa puoltaa se, että alueen liittäminen nykyiseen asemakaavaan ja kunnallistekniseen verkostoon on helppoa. Määräalan kauppahinnaksi on sovittu 172 900 euroa. Kauppahinta vastaa sitä mitä on aiemmin maksettu asemakaava-alueessa kiinni olevasta raakamaasta. Alue tullaan kaavoittamaan asuinalueeksi.

Ostettavalla määräalalla varaudutaan tuleviin tarpeisiin. Auran kunnalla on tällä hetkellä vain n. 10 omakotitonttia myytävänä Pikku-Lahdon alueella. Parhaillaan ollaan rakentamassa kunnallistekniikkaa Rantamaan alueelle Järykselän tien varteen (14 tonttia) ja lisäksi kunnalla on kaavallisesti valmiina kunnallistekniikan rakentamista odottamassa ns. Säästökallion jatkoalue (20 tonttia). Raakamaavarantoa ei kunnalla asuinrakentamiseen tällä hetkellä ole. Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman mukaisesti kuntien tavoitteena on ylläpitää raakamaavarantoa aluksi vähintään 3 vuoden tarvetta vastaavasti, ja tulevaisuudessa nostaa varantoa vastaamaan 5 vuoden tarpeita. Vaikka omakotitonttien kysyntä ja omakotitalojen rakentaminen on 2010-luvulla koko maassa hiljentynyt, on se kuitenkin keskeinen osa kuntien asuntopolitiikkaa. Nykyisellä tontti- ja kaavavarannolla sekä hankittavalla uudella alueella varmistetaan tonttien riittävyys pitkälle 2020-luvulle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se

  1. hyväksyy edellä esitetyn kaupan ja liitteenä olevan kauppakirjan luonnoksen, jolla kunta ostaa n. 4,94 hehtaarin määräalan tilasta Vähissuo, kiinteistötunnus 19-423-2-320
  2. oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan ja tekemään tarvittavia pieniä teknisluonteisia muutoksia kauppakirjaan ja
  3. myöntää kauppaan tarvittavan 173 000 euron määrärahan investointiohjelmaan kohtaan muu maanhankinta

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.