Kunnanhallitus, kokous 13.8.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Sosiaalityöntekijän rekrytointi

AurDno-2018-187

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Perheohjaaja on siirretty sosiaalityöntekijän vakinaiseen virkaan määräaikaisesti 31.12.2018 saakka. Sosiaalityöntekijän kelpoisuus määräytyy sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (2005/272)3 §:n mukaan. Laissa määritelty kelpoisuusvaatimus on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot sosiaalityössä. Sosiaalityöntekijä merkitään hakemuksesta laillistettuna ammattihenkilönä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin JulkiSuosikkiin, jonka ylläpitäjä on Valvira.

Aurassa on ainoastaan yksi sosiaalityöntekijän virka, jonka täyttäminen on välttämätöntä sosiaalihuollon lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Sosiaalityöntekijän keskeiset tehtävät painottuvat lastensuojeluun ja sosiaalihuoltolain mukaisiin perhepalveluihin. Erityisesti lastensuojelulaissa ja sosiaalihuoltolaissa määritellään laillistetulle sosiaalityöntekijälle kuuluvia tehtäviä. Lastensuojelulaissa (417/2007) säädetään lastensuojelun järjestämisestä kunnassa (§ 11) sekä vastuusosiaalityöntekijästä ja hänen tehtävistään (m.m. § 13. § 13a, § 13b, § 20, §:t 29-39, §:t 40-45). Laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (2015/817, § 9) on säännös sosiaalityöntekijän erityisistä velvollisuuksista. Sosiaalityöntekijä vastaa yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalisen tuen palvelujen tarpeeseen vastaavasta sosiaalityön asiakas- ja asiantuntijatyöstä ja sen vaikutusten seurannasta ja arvioinnista sekä sosiaalihuollon palvelujen antamisesta ja päätöksenteosta sen mukaan kuin lainsäädännössä säädetään. Erityisen tuen tarpeen arviointi kuuluu aina sosiaalityöntekijälle. Sosiaalityöntekijä on erityisasiantuntija ja konsultoiva yhteistyötaho monille eri yhteistyöverkostoille. Sosiaalityöntekijän päätösvaltaan kuuluvat myös tahdonvastaisten päätösten tekeminen.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 28.05.2018 määritellyt sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2930 euroa/kk. Lisäksi kunnanhallitus on päättänyt, että rekrytointia voidaan tehostaa käyttämällä rekrytointilisää, jonka suuruuden kunnanhallitus päättää. Auran kunnassa sosiaalityöntekijän palkka ei ole kilpailukykyinen. Esimerkiksi Pöytyän kunta on vahvistanut sosiaalityöntekijän palkaksi 3561 €kk, jossa palkassa on 230 euron rekrytointilisä. Koski tl vahvisti sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiseksi palkaksi 3455,70 euroa kuukaudessa. Kunnilla on edelleen yleisesti vaikeuksia palkata kelpoisuusehdot täyttäviä sosiaalityöntekijöitä, jonka vuoksi erityisesti lastensuojelun ja perhepalveluiden sosiaalityöntekijöiden palkkoja on korotettu. 

KVTES lisäsi sosiaalityöntekijän työaikaa 45 minuuttia viikossa 1.5.2018 lukien, joka työajan lisäys kompensoitiin 2,9 %:n palkankorotuksella.

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa sosiaalityöntekijän viran täyttämiseen 01.01.2019 lukien, ja esittää lisäksi, että kunnanhallitus vahvistaa sosiaalityöntekijän tehtäväkohtaiseen palkkaan lisättävän rekrytöintilisän.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Auran kunnassa on haettu vuosia kelpoisuusehdot täyttävää sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijöitä valmistuu koko maassa vuosittain runsaat 300, ja samaan aikaan ammattilaisia eläköityy. Kaikkien kuntien ja kaupunkien keskimääräinen sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen palkka oli vuoden 2017 lokakuussa 3 052 euroa. KVTES:n palkkausluvun § 15 mukaan viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan maksaa rekrytointilisää, mikäli toimivaltainen viranomainen harkitsee lisän suorittamisen perustelluksi. Maksamisperusteet ja voimassaolo tulee ilmetä lisän myöntämistä koskevassa päätöksessä. Rekrytointilisä on osa varsinaista palkkaa ja se päätetään pääsääntöisesti määräaikaisena.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että kelpoisuusehdot täyttävän sosiaalityöntekijän rekrytointilisä on 300 euroa kolmen vuoden määräajan päätöksestä, minkä jälkeen lisän tarvetta tarkastellaan uudelleen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45