Kunnanhallitus, kokous 21.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Kunnanvaltuuston edellisen kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuusto on 14.12.2020 pitämässään kokouksessa käsitellyt ja päättänyt seuraavat asiat:

  • § 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • § 45 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  • § 46 Toivo Anttila toimikunnan lakkauttaminen
  • § 47 Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023
  • § 48 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän palvelusopimuksen hyväksyminen vuodelle 2021
  • § 49 Rakennusjärjestyksen päivitys 2020
  • § 50 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023
  • § 51 Muut asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, valtuusto ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole lainvastaisia ja päättää panna ne täytäntöön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.