Kunnanhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Auran oppilasennusteet

AurDno-2020-238

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan oppilasmääriin vaikuttaa jonkin verran muuttoliike, jota ei voi kovin hyvin ennakoida. Koulutoimen oppilasmäärien arviointiin muuttoliike tuo hieman epävarmuutta, mutta ikäluokkien koon mukaan voidaan koulutoimen linjauksia suunnitella.

Aurassa on tällä hetkellä alle kouluikäisiä lapsia seuraavasti:

Lapsimäärä Kirkonkulman alue Yhtenäiskoulun alue Yhteensä
0-vuotiaat (2020 syntyneet) 2 18 20
1-vuotiaat (2019 syntyneet) 6 34 40
2-vuotiaat (2018 syntyneet) 6 35 41
3-vuotiaat (2017 syntyneet) 3 38 41
4-vuotiaat (2016 syntyneet) 6 37 43
5-vuotiaat (2015 syntyneet) 12 54 66
6-vuotiaat (2014 syntyneet) 4 40 + yksi kertaaja 44 (+1)

Kirkonkulman koululla on oppilaita lukuvuonna 2020-2021 yhteensä 43. Oppilasmäärä on laskusuuntainen yhtä lukuvuotta lukuunottamatta.

  oppilaita 2020-2021 oppilaita 2021-2022 oppilaita 2022-2023 oppilaita 2023-2024 oppilaita 2024-2025 oppilaita 2025-2026
1-2 lk. 14 9 16 18 9 9
3-4 lk. 19 15 14 9 16 18
5-6 lk. 10 17 19 15 14 9
Yhteensä 43 41 49 42 39 36

Yhtenäiskoulun oppilaita on lukuvuonna 2020-2021 n. 447. Yhtenäiskoululla on pyritty jo nyt saamaan opetus 2-sarjaisiksi, mutta kaikilla luokkatasoilla siihen ei ole voitu mennä. Jakotunteja käytetään erityisesti 2-sarjaisilla luokkatasoilla tietyissä aineissa. Syntyvyyden mukaan tarkastelultuna vuonna 2016 ja sen jälkeen syntyneitä Auran koululaitoksessa olisi kahden rinnakkaisluokan verran. Viimeistään tässä kohtaa kouluverkko olisi järkevintä rakentaa yhden yhtenäiskoulun varaan, koska sopeutustarvetta on erittäin paljon.

Erityisluokissa on yhteensä noin 38 oppilasta, 8 on Kirkonkulmalta. Kunnan ulkopuolella erilaisissa erityisopetuksen pienryhmissä opiskelee kymmenen oppilasta.

Perlacon on tuottanut Varsinais-Suomen kunnille laskelmia tulevaisuuden västökehityksestä. Varsinais-Suomen väestö kehittyy 2018-2030 voimakkaasti ikärakenteeltaan vanhusvoittoiseksi. Maakunnan tasolla tarkasteltaessa kyseisellä ajanjaksolla alle yksivuotiaiden määrä laskee viisi prosenttia ja 1 -6 -vuotiaiden määrä laskee 18 %. Alakouluikäisten määrä laskee 21 % ja yläkouluikäisten kuusi prosenttia. Auran kunnassa lukemat näyttävät aivan yhtä synkiltä. Kun kunnassa on ollut noin 300 1-6 -vuotiasta vuonna 2018, on heitä vuonna 2030 vain 238. Prosentuaalinen muutos on 20. Nollavuotiaiden määrä laskee kahdeksalla prosentilla, mutta lukumääräisesti tämä tarkoittaa vain kolmea lasta.

Väestömuutokset

Aura 2018 2020 2025 2030 Muutos 2018-2030 Muutos %
0-vuotiaat 39 40 38 36 -3 -8 %
1-6-vuotiaat 299 285 248 238 -61 -20 %
7-12-vuotiaat 327 316 298 259 -68 -21 %
13-15-vuotiaat 167 173 182 160 -7 -4 %
16-18-vuotiaat 156 151 141 141 -15 -10 %
19-23-vuotiaat 149 154 154 164 15 10 %
24-64-vuotiaat 2106 2063 1993 1964 -142 -7 %
65-74-vuotiaat 458 485 484 460 2 0 %
75-84-vuotiaat 210 229 312 375 165 79 %
85 - 73 77 96 120 47 64 %
Yhteensä 3984 3973 3946 3917 -67 -2 %

Perlaconin arvion mukaan väestömuutokset seuraavan kymmenen vuoden aikana tarkoittavat Auran varhaiskasvatuspalveluissa seitsemän työntekijän vähennystä ja alakoulussa kolmen opettajan vähennystä, mikäli palvelut sopeutetaan tarpeeseen. Kymmenen opettajan palkkakustannus tämän päivän ansiotasolla on 480 000 euroa vuodessa. Summa vastaa iäkkäiden palvelutarpeessa samalla ajanjaksolla tapahtuvaa hoitajien palkkaukseen liittyvää kustannusten nousua. Terveen kuntatalouden näkökulmasta sopeutumistarvetta olisi samalla ajanjaksolla varhaiskasvatuspalveluissa noin 500 000 euroa ja perusopetuksessa 620 000 euroa. Käytännössä siis kunnan on pystyttävä tekemään muitakin sopeutustoimenpiteitä kuin henkilöstön vähentämistä lasten määrän vähentyessä.

Kirkonkulman koulun elinvoiman ylläpitämiseksi siellä voisi järjestää myös seuraavat palvelut kunnan omana toimintana 1.8.2020 alkaen:
- esikoulu (esikoulu-ykkös-kakkonen yhdessä)+ koulunkäynninohjaaja
-3-4-yhdysluokka ja 5-6-yhdysluokka jatkaisivat normaalisti
- aamu-ja iltapäiväkerho Kirkonkulman koululla 7.00-16.30 koulunkäynninohjaajien järjestämänä
- Yhtenäiskoululta siirtyisi erityisopetuksen pienryhmä 1-6 sisältäen pääasiassa Kirkonkulman alueelta erityisoppilaita noin 8 oppilasta + erityisopettaja. Luokka opiskelisi alatalon yläkerrassa. Ryhmän mukana siirtyisi henkilökohtaiset avustajat Kirkonkulmalle. OKM on myöntänyt kunnalle erityisavustusta opettajien ja avustajien palkkaukseen vuoden 2021 loppuun asti 52 000 euroa. Kunnan omarahoitusosuus on 20 % avustuksen päälle, eli 10 400 euroa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että kouluverkon laajempi tarkastelu tehdään vuoden 2021 alkuun mennessä huomioiden pitkän ajan väestöennusteet. Lisäksi Kirkonkulman koululle liitetään 1.8.2020 esiopetuksen ryhmä 1-2 luokkaan sekä perustetaan erityisopetuksen ryhmä ja oma aamu- ja iltapäivätoiminta.

Päätös

Sanna Laine teki ehdotuksen: esikoululaiset Kirkonkulmalta osoitetaan puukoulun esiopetusryhmään ja jatkossa noudatetaan lautakunnan päätöstä. Jukka Leino, Taru Sahla ja Virpi Kauhanen kannattivat. Kunnanhallitus oli yksimielisesti Sanna Laineen ehdotuksen kannalla, jonka jälkeen esittelijä muutti ehdotuksensa esitetyn vastaehdotuksen mukaiseksi.

Päätös oli muilta osin alkuperäisen päätösehdotuksen mukainen.

Tiedoksi

Ville Kouki, Kaisa Olari,

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45