Kunnanhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Kunnanvaltuuston edellisen kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kunnanvaltuusto on 15.6.2020 pitämässään kokouksessa käsitellyt ja päättänyt seuraavat asiat:

 • § 13 Routamaan rahaston sääntöjen päivittäminen
 • § 14 Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2019
 • § 15 Vuoden 2019 tilinpäätös
 • § 16 Tilintarkastuskertomus 2019
 • § 17 Arviointikertomus 2019
 • § 18 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätös
 • § 19 Esitys kunnan osan siirtämisestä Auran kuntaan
 • § 20 Investointiohjelman muutokset koronvirusepidemian vuoksi vuonna 2020
 • § 21 Hallintosääntö
 • § 22 Osayleiskaavan laatiminen
 • § 23 Lahdontien tiekunnan lainan takaus
 • § 24 Aloitteet vuonna 2019
 • § 25 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2020 - 2022

Ehdotus

Esittelijä

 • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus toteaa, että valtuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivallan yli eivätkä ole lainvastaisia, joten hallitus päättää toimeenpanna valtuuston 15.6.2020 tekemät päätökset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.