Kunnanhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Rakennusvalvonnan taksan päivitys 2020

AurDno-2020-156

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

MRL 145 §:n ja muiden säännösten nojalla luvansaaja on velvollinen rakennusvalvonnan- ja viranomaistehtävistä suorittamaan kunnalle taksan mukaisen maksun. Nykyisin voimassa oleva taksa on tullut voimaan 1.9.2013 alkaen. Kustannustason nousun vuoksi olisi tarpeellista korottaa taksoja.

Uusia taksoja on viranhaltijatyönä valmisteltu naapurikuntien kanssa siten, että taksat olisivat samalla tasolla. Taksahintoja on vertailtu muiden kuntien taksoihin ja nyt ehdotettavat taksahinnat myötäilevät lähiseudun ympäristökuntien sekä samanlaisen kuntarakenteen omaavien muiden kuntien keskimääräisiä hintoja.                                           

Uusi rakennusvalvontataksan luonnos on rakenteeltaan melko samanlainen kuin vanhakin. Lisäyksenä on tullut sähköisiä palveluja koskevia taksoja.

Esityslistan liitteenä on taksan vertailu naapurikuntiin, vanha taksa ja Rakennusvalvonnan taksa 2021 luonnos.

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Lautakunta hyväksyy rakennusvalvonnan taksaluonnoksen 2021 ja esitetään se kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen valtuuston vahvistettavaksi. Uusi taksa ehdotetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2021 alkaen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi rakennusvalvonnan taksa luonnoksen ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Rakennusvalvonnan taksat päätettiin jatkossa päivittää/tarkastaa 3v välein.

Valmistelija

  • Pentti Urho, Rakennustarkastaja, pentti.urho@aura.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta hyväksyi rakennusvalvonnan taksaluonnoksen ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää rakennusvalvonnan taksan kunnnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.