Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän palvelusopimuksen hyväksyminen vuodelle 2021

AurDno-2020-492

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on jäsenkuntiensa puolesta järjestämisvastuu laissa säädetyistä perusterveydenhuollon palveluista. Kuntayhtymä tuottaa palveluita ensisijaisesti jäsenkuntiensa asukkaille, mutta kuntayhtymä voi myydä palveluja myös ulkopuoliselle taholle. Sopimuksen mukaan molemmissa kunnissa tulee tuottaa perusterveydenhuollon lähipalveluja. Vuosittaisissa palvelusopimuksissa määritellään kuntakohtaiset palvelut sekä niiden laajuus. Jäsenkuntien valtuustot päättävät kuntakohtaisista palvelusopimuksista.

Lähipalveluiden hinnat määritellään kunnittain ja ne huomioidaan palvelusopimusten ja talousarvion laadinnassa. Seudullisille palveluille määritellään yksi yhteinen hinta. Kuntien maksamat korvaukset palveluista ovat pääsääntöisesti käyttöön perustuvia. Jos käytön määrittely ei ole mahdollista, voidaan korvaus periä asukaslukuun perustuvana.Kuntayhtymän tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset palvelut sopimusten perusteella talousarvioon sisällytettyjen tulojen puitteissa.

Vuodelle 2021 neuvoteltu palvelusopimus vastaa pitkälti kuluvan vuoden sopimusta. Vuoden 2021 sopimuksesta on poistettu pääterveysasemalle keskitetty akuuttivastaanoton käynti ja lisätty jalkaterapeutin vastaanottokäynti. Auran terveysasemalle on lisätty palveluna psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanottokäynti. Palvelusopimukseen on lisätty omana kohtanaan kehityshanke, jossa on tarkoitus tarkastella mm. omalääkärijärjestelmää korvaavaa toimintamallia ja laboratoriotoimintojen tuottamista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ja Auran kunnan välisen palvelusopimuksen vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.