Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Sosiaali- ja terveydenhuollon osavuosiraportti tammi-syyskuu 2020 ja esitys määrärahojen ylitysoikeudesta

AurDno-2020-469

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on ohjeistanut , että toimialajohtajat raportoivat talouden ja tavoitteiden toteutumista vähintään neljä kertaa vuodessa.Perusturvalautakunnan talousarvio toteutui alkuvuodesta  noin maaliskuun puoliväliin saakka tehdyn käyttösuunnitelman mukaan. Maailman terveysjärjestö WHO julisti 30.01.2020 koronavirusinfektion kansainväliseksi pandemiaksi. Suomi oli poikkeustilassa16.03. - 30.06.2020 koronaviruspandemian  johdosta. Koronaviruspandemia on monella tavalla lisännyt sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja ja töitä. Suojavälinehankinnat ovat kasvattaneet ennakoimattomia menoja koko sosiaalitoimessa. Sekä palvelutalossa että kotihoidossa on ohjeistuksen mukaisesti käytössä edelleen suojamaski ja/tai visiiri jokaisessa hoitokontaktissa. Työttömyyden kasvun myötä sosiaalityön palvelujen tarve ja taloudellinen avustaminen sekä ohjauksen ja neuvonnan tarve ovat kuluneena vuonna kasvaneet. 

Vastuuyksikkökohtainen tulojen ja menojen toteutuma tammi-syyskuussa 2020 on kirjanpidon tilanteen 29.10.2020 mukaisena esityslistan liitteenä. Tasainen toteutuma olisi 75,0 %.

SOSIAALIPALVELUT

Sosiaalipalvelujen tehtävälueella toimintakulujen toteutuma on 81,7 % ja toimintatuottojen 71,2 %. Toimintatuottoja on vielä kirjaamatta esimerkiksi lapsiperheiden palvelujen osalta. Toimintatuotot ovat vähentyneet erityisesti kotihoidon ateriapalveluissa. Iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa arvioidut tulot ylittyvät, koska ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan tarvekin on kasvanut. Iäkkäiden palveluiden odotusajat julkaistaan edelleen puolivuosittain, ja ne ovat olleet varsin kohtuulliset. Iäkkäiden tehostetun asumispalvelun tarve on vuoden 2019 syksystä lukien kasvanut. Määrärahat ylittyvät tehostetun asumispalvelun Hoivakodin ja ostopalveluiden osalta (Mikonpolun palveluasuntolan arvioitu ylitys noin 50.000 euroa ja Riihelän noin 7000,00 euroa). Palvelutalo Hoivakodin palkkoihin arvioidut määrärahat ylittyvät, koska varhaiskasvatuksesta siirtyi poikkeusolojen aikana työntekijöitä iäkkäiden palveluihin. Myös kotihoitoon siirrettiin keväällä kaksi lähihoitajaa varhaiskasvatuksesta ja yksi koulusta. Siirtyneiden osalta vastaavat palkkamäärät säästyivät varhaiskasvatuksesta. Lisäksi kaksi varhaiskasvatuksen työntekijää oli mukana soittamassa poikkeusolojen aikana puheluita yli 70-vuotiaille. Näiden työntekijöiden henkilöstökulut maksettiin kotihoidosta, ja vastaava säästö saatiin varhaiskasvatuksen menoihin. Potilastietojärjestelmän (lifecare) näkyvyysongelmat ovat viime keväästä lähtien vaikeuttaneet erityisesti kotihoidon työtä. Asiakastietoja on jouduttu terveyskeskuksesta pyytämään paperikopiona, joten yhteistyö ei ole  kaikilta osin toimivaa.  Kotihoidon kehittämistyö jatkuu; lääkkeiden koneellisen annosjakelun piirissä on tällä hetkellä 17 asiakasta ja kotihoitomobiili on työntekijöiden käytössä vuoden loppuun mennessä. Omaishoidon tuen asiakasmäärä on kuluneena vuonna noussut. Avopalvelun ohjaajan mukaan omaishoitoon on tulossa ylitystä varattuihin määrärahoihin 19780,00 €. Avopalvelun ohjaajan mukaan omaishoito on kuitenkin säästänyt kotihoidon menoja. Omaishoidon tuella hoidettavista noin 50 % on yli 65-vuotiaita, ja ilman omaishoitoa he tarvitsisivat kotihoidon palveluja 3-4 käyntiä vuorokaudessa. Tällä hetkellä omaishoidon tukea jonottaa kaksi asiakasta. Lapsiperheiden palvelujen osalta lastensuojeluilmoitukset ja palvelutarvearviopyynnöt ovat kuluneena vuonna lisääntyneet. Lastensuojelun menoja ovat kasvattaneet  ennakoimattomat sijaishuollon (laitoshoito) menot joiden osalta arvioitu ylitys noin 100 000,00 euroa. Vammaispalveluissa menot ylittyvät kehitysvammaisten laitoshoidon osalta noin 400.000 eurolla johtuen siitä, että talousarviota vuonna 2019 laadittaessa yhtään kehitysvammaista ei ollut laitoshoidossa. Toisaalta vammaisten palveluasumisen määrärahoja säästynee arvioidusta noin 100.000,00 euroa.

TYÖIKÄISTEN PALVELUT

Tehtäväalueen toimintakulujen toteuma on 82,0 %, ja toimintatuottojen toteuma on 13,9 %. Tuloja on kuitenkin vielä kirjaamatta. Talousarvioon varatut määrärahat ylittynevät avustusten  osalta (työmarkkinatuen arvioitu ylitys noin 50,000 euroa; toimeentulotuen arvioitu ylitys on 10.000,00 euroa). Toimeentuloon ja velkaantumiseen liittyvät ongelmat ovat kuluneena vuonna lisääntyneet, ja asiakkaat ovat tarvinneet ohjausta ja neuvontaa myös KELAn etuuksien hakemisessa. 

Poikkeusolojen aikana kuntouttavaa työtoimintaa supistettiin ryhmätoimintojen osalta, ja työntekijää käytettiin toteuttamaan valtion velvoittamaa poikkeusolojen asiointipalvelua riskiryhmille. Toimintakulujen toteutuma kuntouttavassa työtoiminnassa on tammi- syyskuulta 53,9 %.

TERVEYDENHUOLTO

Erikoissairaanhoidon laskutus toteutetaan talousarvion mukaisena tasaerälaskutuksena, joita tasaeriä on tarkistettu tammi-elokuun käytön perusteella. Erikoissairaanhoidon tasaeriä on tarkistettu alaspäin. Erikoissairaanhoidon käyttö oli tammi-syyskuussa suhteessa tasaerälaskutukseen - 6,7 %. Tasaerien tarkistuksen johdosta erikoissairaanhoidon kuluja säästyy noin 160 000,00 euroa. 

Perusterveydenhuollosta ei ole saatu suoritetoteutumia kevään jälkeen kuten ei myöskään arviota talousarvion ylitystarpeista. Perusterveydenhuollossa vuodeosaston ja avosairaalan käyttö on ollut arvioitua suurempaa. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää edellä olevan osavuosiraportin 3/2020 liitteineen kunnanhallitukselle.

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa/ylityslupaa sosiaalipalveluiden tehtäväalueelle ja työikäisten palvelujen tehtäväalueelle seuraavasti:

 

Sosiaalipalveluihin yhteensä 519.000 euroa seuraavasti:

 • kehitysvammaisten laitoshoitoon 300.000,00 € 
 • tehostettuun palveluasumiseen (Mikonpolun palveluasuntolaan 50.000,00 € ; Riihelän palveluasuntolaan 7000,00 €; Hoivakodin palkkoihin 25.000,00 € ja hoitotarvikkeisiin 13.000,00 €)
 • omaishoidontukeen omaishoitajien palkkoihin  18.000,00 €
 • kotihoitoon tukipalveluiden palkkoihin ja hoitotarvikkeisiin 16.000,00 €
 • lastensuojelun laitoshoitoon  90,000 €

 

Työikäisten palveluihin yhteensä 27.000 euroa seuraavasti: 

 • työmarkkinatukeen 20.000,00 euroa 
 • toimeentulotukeen     7000,00 euroa

 

 

     

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kunnan verotulot ovat toteutuneet talousarviota niukemmin, mutta kunnalle on maksettu valtionosuuksia arviota enemmän. Valtionosuuksia kertynee tämän hetken tiedon mukaan kunnan kassaan tänä vuonna 600 000 euroa enemmän kuin vuosi sitten arvioitiin.

Ehdotus

Esittelijä

 • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2020 talousarvioon seuraavat perusturvan ehdottamat määrärahalisäykset:

Sosiaalipalveluihin yhteensä 519.000 euroa seuraavasti:

 • kehitysvammaisten laitoshoitoon 300.000,​00 € 
 • tehostettuun palveluasumiseen (Mikonpolun palveluasuntolaan 50.000,​00 € ;​ Riihelän palveluasuntolaan 7000,​00 €;​ Hoivakodin palkkoihin 25.000,​00 € ja hoitotarvikkeisiin 13.000,​00 €)
 • omaishoidontukeen omaishoitajien palkkoihin  18.000,​00 €
 • kotihoitoon tukipalveluiden palkkoihin ja hoitotarvikkeisiin 16.000,​00 €
 • lastensuojelun laitoshoitoon  90,​000 €

 

Työikäisten palveluihin yhteensä 27.000 euroa seuraavasti: 

 • työmarkkinatukeen 20.000,​00 euroa 
 • toimeentulotukeen     7000,​00 euroa

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.