Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

AurDno-2020-343

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan talousarvion valmistelu on tapahtunut historiallisen poikkeuksellisissa olosuhteissa. Koronaviruspandemia on ajanut julkisen talouden ahdinkoon ja bruttokansantuotteen on arvioitu laskevan  vähintään 4,5 prosenttia kuluvan vuoden aikana. Ennusteet tämän vuoden lopun osalta ja parille seuraavalle vuodelle paranivat merkittävästi kesän jälkeen, jolloin BKT:n laskun arveltiin olevan kuuden prosentin luokkaa.  Julkinen talous velkaantuu nyt kovalla vauhdilla, kun valtion velkamäärä kasvaa 20 mrd vuosivauhdilla. BKT:n arvioidaan uusimpien ennusteiden mukaan kasvavan ensi vuonna 2,6 % ja vuonna 2022 1,7 %. 

Kunnan verotulot ovat kehittyneet seuraavasti:

 

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TP 2019

TA 2020

TA 2021

Kunnallisvero

13 271 698 

13 597 036

12 992 000

13 352 633

14 028 000

14 112 000

Yhteisövero

410 391

530 471

571 542

603 326

639 000

627 000

Kiinteistövero

757 946

745 483

751 044

751 253

748 000

836 000

Yhteensä

14 440 035

14 872 990

14 314 000

14 707 211

15 415 000

15 575 000


Kunnan talouden kannalta verotulotuotto on keskeinen tekijä. Se muodostaa 62 % kunnan tuloista. Valtionosuudet kattavat Aurassa 27 prosenttia tuloista ja toimintatuotot 11 prosenttia.

Valtionosuuksien määrät ovat kehittyneet seuraavasti:

Valtionosuudet

TP 2016

TP 2017

TP 2018

TP 2019

TA 2020

TA 2021

Peruspalvelujen
valtionosuus

5 323 485

5 010 472

4 891 686

4 632 341

3 421 900

3 919 598

Verotulojen per.
teht. tasaus

1 708 680

1 654 862

1 755 078

1 844 388

1 925 300

1 709 805

Järjestelmämuut.
tasaus/verotulojen
men. komp.

-

150 442

-

172 412

1 739 528

1 820 880

Opetus- ja kulttuuri-
toimen vos

-1 000 631

-831 422

-646 981

-647 325

-647 600

- 649 165

Yhteensä

6 031 534

5 984 354

6 000 000

6 001 816

6 439 128

6 801 118


Kunnan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 on valmisteltu toimialojen esitysten pohjalta. Esityksissä on huomioitu valtuuston 31.8.2020 hyväksymä säästöohjelma, paitsi niiden tehtävien osalta, joista ei ole päätöksiä, mm. kouluverkko. Toimielimittäin tarkasteltuna kunnanhallituksen antamaan raamiin ei päästy muiden kuin teknisen lautakunnan osalta.

Toimielin Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate     Kulujen kasvu%
vrt. tilinpäätös
2019
Kunnanhallitus 85 800 - 1 098 568 - 1 012 768 1,3
Perusturvalautakunta 562 200 - 12 843 597 - 12 281 397 5,5
Sivistyslautakunta 431 888 - 6 922 475 - 6 490 587 3,0
Vapaa-aikalautakunta 27 200 - 177 595 - 150 395 1,0
Tekninen lautakunta 1 631 600 - 2 524 928 - 893 328 -1,6
Yhteensä kunta 2 738 688 23 598 674 - 20 859 986 3,7


Kunnan investointiohjelma vuodelle 2021 on suuruudeltaan 1 033 800 euroa. Investointitulot ovat 248 800 euroa ja nettoinvestoinnit 785 000 euroa. Investointirahoitusta on ajateltu käyttää 100 000 euroa maanhankintaan, 200 000 euroa osakehuoneistojen hankintaan, rakennusten peruskorjauksiin 273 000 euroa, ulkoilualueisiin 60 000 euroa, vesilaitokseen 62 500 euroa, tiestöön 221 000 euroa ja viemärilaitokseen ja huleveteen 155 000 euroa.

Kunnan lainamäärän odotetaan alenevan talousarvion tavoitteiden toteutuessa 641 012 euroa vuoden 2021 aikana. Kunnan pitkäaikaiset lainat lyhenevät 976 190 euroa ja lyhyttä lainaa otetaan lisää 335 178 euroa.

Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2023 taloussuunnitelman hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.