Kunnanhallitus, kokous 23.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaolon jatkaminen vuodelle 2021

AurDno-2020-471

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma tulee laatia valtuustokausittain ja se on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin alueen kunnissa keväällä 2013 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.06.2013. Suunnitelman päivitys vuosille 2017-2018 hyväksyttiin alueen kunnissa syksyllä 2016 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 29.11.2016. Päivityksen yhteydessä sisältöä laajennettiin terveydenhuollosta koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Tällä hetkellä voimassa oleva järjestämissuunnitelma, joka kattaa vuodet 2019-2020 on hyväksytty alueen kunnissa syksyllä 2019 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 26.11.2019. 

Järjestämissuunnitelmassa esitetään runsaasti kehittämistoimenpiteitä, jotka on lähtökohtaisesti aikataulutettu toteutukseen vuosille 2019-2020. Suunnitelmassa todetaan kuitenkin myös, että kehittämistyö jatkuu sekä päivityksessä esitettyjen että muiden suunnittelukaudella mahdollisesti esiin nousevien teemojen osalta tarpeen mukaan myös suunnittelukauden jälkeen.

Järjestämissuunnitelman toimeenpanossa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan kehittämishankkeita, joiden myötä alueelle on saatavissa ulkopuolista rahoitusta toimenpiteiden edistämiseen. Olennaisimpia tähän liittyen ovat koko alueen aluueen kattavat Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä Rakenneuudistis - hankkeet, joille on saatu rahoituspäätökset kesällä 2020. Hankkeet ovat käynnistyneet alkusyksyllä 2020.

Keväällä 2021 pidetään seuraavat kuntavaalit. Järjestämissuunnitelman kannalta järkevin ajankohta uuden suunnitelman laadinnalle olisi vuonna 2021 kun tiedetään, miten sote-uudistukseen liittyvä valmistelu etenee ja uusi valtuustokausi on alkanut.

Sote-johtajakokouksessa ja kuntajohtajien kokouksessa 13.8.2020 on katsottu, että nykyisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa tulisi jatkaa vuodelle 2021. Kuntajohtajakokous päättikin esittää kunnille ja sote-kuntayhtymille, että Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa jatketaan vuodelle 2021 ja että seuraava järjestämissuunnitelman päivitys tehdään syksyllä 2021.

Edellä esitetyn pohjalta Turun kaupunki pyytää kuntajohtajakokouksen puolesta  kuntia ja kuntayhtymiä tekemään päätöksen, jonka mukaan nykyisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassaoloa jatketaan vuodelle 2021. Päätökset toivotaan tehtävän vuoden 2020 loppuun mennessä. 

Auran kunnanvaltuusto on hyväksynyt liitteenä olevan Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen vuosille 2019-2020 kokouksessaan 18.11.2019. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuusto jatkaa nykyisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassa oloa vuodelle 2021.

Päätös

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuusto jatkaa nykyisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassa oloa vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy nykyisen Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman voimassa olon jatkamista vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.