Kunnanhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Kiinteistön Asema II ostaminen

AurDno-2019-319

Valmistelija

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Perustelut

Senaatti-kiinteistöt on kaupannut 19.4.2019 päättyneellä sähköisellä huutokaupalla Auran entisen juna-aseman alueelta n. 1,47 ha kokoista määräalaa. Huutokaupassa saatu korkein tarjous oli 15 000 euroa. Tarjouskilpailun voittanut on sopinut Senaatti-kiinteistöjen kanssa, että mikäli kunta on kiinnostunut alueen saamaan haltuunsa, voidaan se tehdä suorana kauppana kunnan ja Senaatti-kiinteistöjen välillä ilman varsinaista etuosto-oikeus-menettelyä. Alustava kauppakirja ehtoineen on viitemateriaalina. Kauppakirjan teon jälkeen on käydyn ratatoimituksen myötä ostettava alue rekisteröity 15.6.2019 omaksi tilakseen nimeltä Asema II (kiinteistötunnus 19-432-1-1) ja tilan pinta-alaksi on muodostunut 1,4413 ha. Kauppahinta on 15 000 euroa.

Kunnan kannalta kyseinen kiinteistö on tärkeä asemaseudun kaavoituksen sekä raideliikenteen pysäkin että paikallisjunaliikenteen mahdollistamiseksi tulevaisuudessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää ostaa Asema II -nimisen tilan (kiinteistötunnus 19-432-1-1) Suomen valtiolta, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt 15 000 euron kauppahintaan. Lopullinen kauppakirja tuodaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ennen sen allekirjoitusta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Senaatti-kiinteistöt, Silja Aalto, Pentti Urho, Kari Tuohi

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45