Kunnanhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Koulukuraattorin virkavapaa-anomus

AurDno-2019-311

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Koulukuraattorin hakemus: "

Haen virkavapaata 1.8.2019-30.6.2020 väliselle ajanjaksolle. Virkavapaani aikana työskentelisin opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa Turun sivistystoimialalle. Työtehtävänäni olisi tänä aikana rakentaa toimiva kuraattoripalveluiden malli esiopetuksen oppilashuoltoon Turun kaupungin alueella. Tarkoituksena olisi, että hankkeessa kehitettävää mallia hyödynnettäisiin seuraavina vuosina Turun kaupungin esiopetusyksiköissä ja kuraattorin työtä juurrutettaisiin myös esiopetukseen oppilas- ja opiskeluhuoltolain edellyttämällä tavalla. Vaikka malli luodaankin Turun kaupungin yksiköihin, on ajatuksena luoda siitä sellainen, että sen voisi pilotoida myös muille paikkakunnille, kuten esimerkiksi myöhemmin Auran kuntaan.

Auran kunta hyötyisi myöhemmin tästä mallista, sillä vaikka malli luodaankin Turun kaupungin yksiköihin, on ajatuksena luoda siitä sellainen, että sen voisi pilotoida myös muille paikkakunnille, kuten esimerkiksi Auraan. Hanke antaa erinomaisen mahdollisuuden keskittyä pelkästään kuraattorin työn kehittämisessä esiopetukseen, sillä muiden työtehtävien ohella ei tällaiseen kehittämistyöhön ole riittäviä resursseja. Lisäksi hanketyöskentely lisäisi henkilökohtaista ammattitaitoani ja tietämystäni esimerkiksi erilaisista 3. sektorin palveluista, joita myös Auran kuntalaisilla olisi mahdollisuus käyttää.

11.6.2019 Aurassa,

Ilona Järvinen"

Kunnanhallitus on linjannut, että virkavapaita toisen työnantajan palvelukseen myönnetään vain jos kyseessä on tehtävä, joka nostaa työntekijän tai viranhaltijan ammattitaitoa ja osaamista ja henkilön on tarkoitus tulla takaisin Auran kuntaan jatkamaan työskentelyä. Tässä tapauksessa ehdot täyttyvät.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää koulukuraattori Ilona Järviselle virkavapaata 1.8.2019-30.6.2020 väliselle ajanjaksolle opetushallituksen hankkeessa työskentelyä varten.

Samalla kunnanhallitus myöntää täyttöluvan koulukuraattori Ilona Järvisen viransijaisuuteen ajalle 12.8.2019 - 29.5.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ville Kouki, Maija-Liisa Sibakow, Ilona Järvinen

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus osoitetaan kunnanhallitukselle ja toimitetaan keskushallintoon. Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jollei muuta näytetä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7.) päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan saadun tieto saantitodistuksen osoittamana päivänä. Erillistä tiedoksisaantitodistusta käytettäessä päätöksestä katsotaan saadun tieto todistukseen merkittynä päivänä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää myös kirjallisen asiakirjan vaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon vaaditaan oikaisua

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Vaatimuksen perusteineen on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksesta. Tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus ja siinä on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä saa kunnan keskushallinnosta.

Keskushallinnon yhteystiedot:
käyntiosoite Nikkarinkuja 8, Aura
postiosoite Auran kunta, PL 24, 21381 Aura
puhelinvaihde (02) 486 430
sähköposti kunta@aura.fi
avoinna ma - to klo 8.00-16.00, pe klo 8.00-14.45