Kunnanhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Kunnanhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 128 §:n mukaan kunnanhallitus voi tietyin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus valitsee 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle edustajansa seuraaviin lautakuntiin:

  • perusturvalautakunta
  • sivistyslautakunta
  • vapaa-aikalautakunta
  • tekninen lautakunta

Päätös

Kunnanhallitus valitsi 1.6.2019 alkavalle toimikaudelle edustajansa seuraaviin lautakuntiin:

  • perusturvalautakunta: Sanna Laine
  • sivistyslautakunta: Juhani Yli-Pohja
  • vapaa-aikalautakunta: Kari Koivu
  • tekninen lautakunta: Matti Leppäkoski

 

 

 

Tiedoksi: perusturva-, sivistys-, vapaa-aikalautakunta, tekninen ltk


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.