Kunnanhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Kunnanhallituksen kokouskutsujen/esityslistojen lähettäminen 1.6.2019 alkavalla toimikaudella

Perustelut

Kunnan hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Jos asian ratkaisu vaatii tätä nopeampaa kokousaikataulua, puheenjohtaja voi kutsua kokouksen kiireellisenä koolle päivää ennen kokousta.

Hallintosäännön 125 §:n mukaan, jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen päätöksentekotavasta.

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kunnanhallituksen kokouksissa on jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla varapuheenjohtajilla. Muiden henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.

Kunnanhallituksen kokouskutsu ja esityslista liitteineen on päättyneellä toimikaudella toimitettu sähköisesti viimeistään kokousta edeltävänä torstaina.

Kunnanhallituksen esityslista on lähetetty sähköisesti Turun Sanomille, Auranmaan Viikkolehdelle, Loimaan Lehdelle, Turun Tienoolle sekä Yleisradion Länsi-Suomen toimintakeskukselle. Esityslistat liitteineen on julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokouskutsujen/esityslistojen lähettämisessä 1.6.2019 alkavalla kaudella noudatetaan päättyneen toimikauden käytäntöä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.