Kunnanhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänäpito 1.6.2019 alkavalla toimikaudella

Perustelut

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännön 143 §:n mukaan kunnanhallituksen pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Kuluneella kaudella on pöytäkirjojen tarkastamiseksi valittu kussakin kokouksessa varsinaisista jäsenistä tai kokoukseen osallistuvista varajäsenistä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka mahdollisuuksien mukaan edustavat eri puolueita. Hallintosäännön 142 §:n mukaisesti pöytäkirja voidaan tarkastaa sähköisesti.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.1.2017 päättänyt pöytäkirjojen sähköisestä tarkastuksesta seuraavaa:

”Pöytäkirjanpitäjä lähettää laatimansa pöytäkirjaluonnoksen sähköpostitse tarkastukseen sekä puheenjohtajalle että valituille pöytäkirjantarkastajille. He hyväksyvät pöytäkirjan mahdollisin muutoksin kokouksen sihteerille osoitetulla sähköpostilla, joka liitetään pöytäkirjaan kunnes se on allekirjoitettu. Pöytäkirja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa kokouksessa ja kuittaus säilytetään siihen asti. Tarvittaessa kuittaukset voidaan liittää myös pöytäkirjaan, jotta voidaan myöhemmin todentaa pöytäkirjan hyväksymispäivä.

Tarkastettu pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään nähtävänä kunnan verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.”

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää, että sen pöytäkirjojen tarkastamisessa ja nähtävänä pitämisessä noudatetaan päättyneen toimikauden käytäntöä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.