Kunnanhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Säästökallion kunnallistekniikan rakentaminen

AurDno-2019-290

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Teknisessä toimistossa on kilpailutettu Säästökallion jatkoalueen asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen kokonaisurakkana teknisen lautakunnan hyväksymien suunnitelmien perusteella.

Urakasta järjestettiin hankintalain mukainen julkinen avoin tarjouskilpailu, hankinnasta ilmoitettiin HILMA:ssa 28.5.2019.

Urakka-aika on 5.8.2019 – 7.8.2020.

Tarjousten viimeinen jättöaika on 13.6.2019. Tarjouksista laaditaan avauspöytäkirja, joka liitetään kokouksen liitemateriaaliksi.

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Tekninen lautakunta päättää omalta osaltaan hyväksyä halvimman tarjouksen ja lähettää asian edelleen asiassa toimivaltaisen kunnanhallituksen päätettäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

Päätös

Määräaikaan mennessä saapui 10 tarjousta, tarjousten avauspöytäkirja liitteenä.

Tekninen lautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen Maanrakennusliike Vähätalo Oy:n 370 960 euron alv. 0 % kokonaisurakkahintaan ja lähettää asian edelleen asiassa toimivaltaisen kunnanhallituksen päätettäväksi.

Talousarviossa on varattu investointiin vuodelle 2019 (245 000 euroa) ja vuodelle 2020 (120 000 euroa), joten määrärahavaraus tulee ylittymään vuonna 2020. Vuoden 2019 investointi ohjelmaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia.

Lopullisessa laajuudessaan suunnitelmien mukaan tehtynä hankeen kustannukset nousevat suunnittelukuluineen ja lisätyövarauksineen ja maanomistajakorvauksineen noin 390 000 euroon.

Lisäksi tekninen lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan laatimaan ja allekirjoittamaan urakkasopimusasiakirjat.

 

Valmistelija

  • Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen Maanrakennusliike Vähätalo Oy:n 370 960 euron alv. 0 % kokonaisurakkahintaan ja lähettää asian edelleen asiassa toimivaltaisen kunnanhallituksen päätettäväksi.

Tarjoukset ovat kokouksessa nähtävänä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää valita Säästökallion kunnallistekniikan rakentamiseen kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Maanrakennusliike Vähätalo Oy:n 370 960 euron alv. 0 % kokonaisurakkahintaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS AURAN KUNNANHALLITUKSEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1.

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 500 000 € käyttöoikeusurakat

I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä  hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

TOIMITUSOSOITE:
Auran kunnanhallitus
PL 24
21381 Aura
Käyntiosoite: Nikkarinkuja 8, Aura.
Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 42 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankinta-asian muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Käsittelymaksu
Markkinaoikeus perii valittajalta pääsääntöisesti valitusasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 2050 euroa (tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on markkinaoikeudessa 510 euroa. Jos asia poistetaan käsittelystä antamatta ratkaisua, peritään oikeudenkäyntimaksuna 500 euroa.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi