Kunnanhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Talousarvion raami vuodelle 2020

AurDno-2019-313

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnan taloudellinen tilanne on kokonaisuutena hieman parantunut viimeisen kolmen vuoden aikana. Taseen alijäämät on saatu katettua ja lainamäärä on jonkin verran pienentynyt. Lainamäärä on tällä hetkellä hieman alle 3000 euroa asukasta kohden, kun koko maassa vastava luku on hieman yli 3000 euroa.

Tilastokeskuksen keräämät tilinpäätösten ennakkotiedot kertovat kuntien talouden heikentyneen vuonna 2018. Heikentymisen taustalla vaikuttivat toimintakulujen kasvu sekä verotulojen ja valtionosuuksien muodostaman verorahoituksen pieneneminen edellisvuoden toteutuneisiin tilinpäätöstietoihin verrattuna. Etenkin näiden johdosta kuntien vuosikate heikkeni 1,2 miljardia euroa, jolloin se oli yhteenlaskettuna 2,1 miljardia euroa.

Tilinpäätösennakkojen perusteella kuntien toimintakulut kasvoivat yhteensä 1,2 miljardia euroa eli 3,4 prosenttia. Ne olivat yhteensä 37,1 miljardia euroa. Toimintakulujen kasvuun vaikutti etenkin palvelujen ostojen kasvu 1,0 miljardilla eurolla. Henkilöstökulut kasvoivat yhteensä 134 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Toimintatuotot kasvoivat 345 miljoonaa euroa ja niitä karttui kunnille kaikkiaan 7,5 miljardia euroa, joka oli 4,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Toimintatuottojen kasvuun vaikuttivat erityisesti myyntituottojen sekä muiden toimintatuottojen kasvu.

Kuntien verotulot vähenivät ennakollisten tietojen mukaan 118 miljoonaa euroa eli 0,5 prosenttia edellisvuodesta. Verotulojen väheneminen johtui enimmäksi osaksi tuloverojen osuuden pienentymisestä 166 miljoonalla eurolla. Kuntien osuus yhteisöverojen tuotosta väheni 23 miljoonaa euroa, mutta kunnat saivat kuitenkin edellistä vuotta enemmän muita verotuloja. Kunnille ohjautui kaikkiaan 45 miljoonaa euroa edeltävää vuotta vähemmän valtionosuuksia, mikä merkitsi 0,5 prosentin pienentymistä kyseisessä tuloerässä.

Auran kunnan osalta ennusteiden mukaan verotulot ja valtionosuudet kasvaisivat vuonna 2020. Kokonaisuus huomioiden kunnan talouden tulisi kestää 1,4 prosentin suuruinen menojen kasvu. Tällä hetkellä ei ole tietoa vuoden 2020 työ- ja virkaehtosopimusten mahdollisista palkkojen korotuksista. Talousarvion raami vuodelle 2020 olisi tämän hetken arvion mukaan käyttötalousmenojen osalta seuraavanalainen:

Toimielin Raami Muutos %
Tarkastuslautakunta 12 700 1,43
Kunnanhallitus 1 280 000 2,06
Perusturvalautakunta 11 980 000 1,48
Sivistyslautakunta 6 988 000 1,50
Vapaa-aikalautakunta 178 500 1,52
Tekninen lautakunta 2 467 000 1,48

Raamissa edellytetään, etteivät toimintatuotot saa jyrkästi laskea millään toimialla. Koska Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä kasvatti Auran kunnan osalta talousarviota vuodelle 2019 noin kuudella prosentilla, uutta kasvua vuodelle 2020 ei voi hyväksyä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää antaa talousarvion 2020 valmisteluun edellä kuvatun raamin. Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymälle talousarvion valmisteluun maksimissaan vuoden 2019 kustannustason.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä, Auran kunnan toimielimet

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.