Kunnanhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma

AurDno-2019-242

Valmistelija

 • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Suunnitelmasta on neuvoteltava sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa. Suunnitelma tulee laatia valtuustokausittain ja se on hyväksyttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Suunnitelman hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayhtymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

Varsinais-Suomessa alueen ensimmäinen järjestämissuunnitelma hyväksyttiin alueen kunnissa keväällä 2013 ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.6.2013. Suunnitelman päivitys vuosille 2017-2018 hyväksyttiin alueen kunnissa syksyllä 2016 ja sairaanhoitopiirin valtuustossa 29.11.2016. Päivityksen yhteydesä sisältöä laajennettiin terveydenhuollosta koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Suunnitelmien laadintaa Varsinais-Suomessa koordinoi tuolloin erikseen nimetty sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatyöryhmä, jossa oli kuntaedustajia kaikista Varsinais-Suomen seutukunnista sekä erikoissairaanhoidon edustajia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Vuoden 2018 alusta lukien sulautettiin järjestämissuunnitelmaan liittyvä kehittämistyö kokonaisuudessaan osaksi Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta valmistelleen muutosorganisaation työskentelyä ja järjestämissuunnitelman kehittämisrakenne purettiin. Osana Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluorganisaatiota toiminut kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista sekä alueen sote-kuntayhtymien johtavista viranhaltijoista koostuva sote-johtajakokous linjasi syksyllä 2018, että Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma päivitetään myös vuosille 2019-2020. Sote-johtajakokous myös esitti, että päivitys valmistellaan muutosorganisaatiossa osana sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnallista suunnittelua. Nyt lausunnolle toimitettu päivitys pohjautuukin pääosin niille kehittämistarpeille, joita nousi esiin keväällä 2019 silloisen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun yhteydessä.

Järjestämissuunnitelman laadinnassa on lähtökohtana käytetty viittä periaatelinjausta:

 • Asiakas ennen organisaatiota
 • Varmistetaan oikea-aikainen palveluihin pääsy
 • Vahvistetaan ennaltaehkäiseviä ja peruspalveluja, jotka ovat vaikuttavia ja kustannustehokkaita
 • Uudistetaan palvelut digitaalisuus huomoiden
 • Rahojen pitää riittää

Päämääränä on, että asukkaille varmistetaan laadukkaat ja yhdenvertaisesti toimivat, todelliseen palvelutarpeeseen perustuvat, asiakas- ja kustannusvaikuttavasti toimivat palvelut ja huomioidaan asukkaiden kielelliset oikeudet. Kehittämistoiminnassa on tärkeää huomioida alueen kaksikielisyys ja varmistaa asiakkaiden mahdollisuus käyttää omaa kieltään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa.

Järjestämissuunnitelmaan sisältyvässä kehittämistyössä keskitytään sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edellyttävät sektori- ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä. Suunnitelmassa ei lähtökohtaisesti oteta kantaa yksittäisen organisaation omaan, sisäiseen kehittämistyöhön vaan tavoitteena on edistää nimenomaisesti sektorirarajat ylittävää palveluintegraatiota. Järjestämissuunnitelmaa pyritään toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin keväällä käynnistetyn tuottavuusohjelman toteuttamisen kanssa.

Järjestämissuunnnitelman päivityksessä kärkiteemoina ovat:

 1. Terveyskeskuspalvelut ja erikoissairaanhoitoyhteistyö
 2. Akuuttipalvelut
 3. Suun terveydenhuolto
 4. Ikääntyneiden kuntoutus-, hoito- ja hoivapalvelut
 5. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 6. Työikäisten sosiaalipalvelut
 7. Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 8. Vammaispalvelut
 9. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 10. ICT ja sähköisen asioinnin kehittäminen
 11. Tietojohtaminen
 12. Palveluntuottajien ohjaus ja valvonta (omavalvonta ja laadunhallinta)

Järjestämissuunnitelmaluonnoksessa kuhunkin kärkiteemaan on tuotettu runsaasti kehittämisehdotuksia, joissa lähtökohtana on ollut asiakaslähtöisyys, oikea-aikainen palveluihin pääsy, ennaltaehkäisevien peruspalveluiden käyttö, digitaalisuuden lisääminen ja taloudellisuus. Lisäksi järjestelmäsuunnitelman liitteenä on yhteistyönä tuotetut esitykset puheterapian, toimintaterapian ja ravitsemusterapian toimintaperiaatteiksi.

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala pyytää Sote-johtajakokouksen puolesta kunnilta ja kuntayhtymiltä lausuntoa järjestelmäsuunnitelman periaatelinjauksista ja esitetyistä kehittämistoimenpiteistä sekä mahdollisista täydennystarpeista, joita päivityksen yhteydessä tulisi kunnan/kuntayhtymän näkökulmasta vielä huomioida. Lausunnot on pyydetty toimittamaan 20.06.2019 mennessä.

Esityslistan liitteinä on järjestämissuunnitelma liitteineen, tiivistelmä järjestämissuunnitelmasta ja saatekirje.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Auran kunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) edellyttää, että samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvat kunnat laativat terveydenhuollon järjestämissuunnitelman. Laki edellyttää terveydenhuollon suunnitelmaa. Esitetty järjestämissuunnitelma sisältää kuitenkin myös sosiaalihuoltoa, ja esitetyt kehittämistoimet ovat varsin kattavia.

Kunta pitää järjestämissuunnitelmassa esitettyjä kärkiteemoja toimintaperiaatteineen ja kehittämisehdotuksineen oikean suuntaisina. Järjestämissuunnitelman toimeenpanoa ja jatkokehittämisvalmistelua koskeva yhteistyörakenteen suunnitelma on maamme edellisen hallituksen valmisteleman sote-uudistuksen valmistelun kaltainen, joka valmistelu jatkunee Rinteen hallituksen toimesta.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen on erityisen tärkeää.  Perusterveydenhuoltoa tulee vahvistaa yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa ja yhteistyö myös sosiaalihuollon kanssa on huomioitava.  Tavoitteena on toimivat hoitoketjut erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja sosiaaalihuoltoon. Yhteiset toimintakäytännöt, arviointimenetelmät ja myöntämisohjeet voivat olla tarpeellisia erityisalasta riippumatta. Painopistettä sosiaali- ja terveyspalveluissa tulee siirtää entisestään ehkäisevään työhön. Erikoissairaanhoidon kustannusten kasvun hillitseminen on kuntien taloudellisen kantokyvyn kannalta välttämätöntä.

Sähköisiä palveluita on tarpeen kehittää yhteisesti ja keskitetymmin tavoitteena yhteinen potilas- ja asiakastietojärjestelmä. Sote-ICT työryhmän toimintaa on perusteltua jatkaa.

Maakunnallisesti toimivien keskitettyjen yksiköiden suunnittelussa tulee huomioida lähipalveluiden tuottaminen maaseutukuntiin. Lähipalveluita tulee tuottaa myös  jalkautuvien palveluiden avulla. Yhdenvertaisten palvelujen varmistaminen kaikille sairaanhoitopiirin asukkaille on hyvä tavoite. Palvelujen on oltava saavutettavissa myös muualla kuin kaupungeissa asuvalle väestölle. Esimerkiksi vaikkapa julkisen liikenteen toimiminen tulee ottaa huomioon palvelujen suunnittelussa. Kehittämistyöryhmissä kuntien tasapuolinen edustuksellisuus tulee varmistaa ja vastuuttaa siten, että kehittämistyö on sujuvaa ja voi käynnistyä mahdollisimman pian.

Mielenterveys- ja päihdehuollon palveluita kuten myös iäkkäiden palveluja kehittäessä on tärkeää huomioida sosiaalihuolto yhtenä yhteistyötahona.

Sosiaalipäivystystä tulisi kehittää siten, että se jossakin vaiheessa kattaisi myös virka-ajan. Keskitettyjen yksiköiden muodostamisesta tulee kuitenkin saada yksityiskohtaisempia suunnitelmia kustannusarvioineen ennen kuin niiden (esimerkiksi perheoikeudellinen yksikkö) perustamiseen kunta voi sitovasti ottaa kantaa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

hyvinvointitoimiala@turku.fi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.