Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Harkinnanvaraisen valtionosuuden hakeminen vuodelle 2020

AurDno-2020-354

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan kunnan valtionosuutta voidaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen.

Vuonna 2020 harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen on varattu yhteensä 60 miljoonaa euroa. Elokuun alussa kaikkiin kuntiin lähetetään asiaa koskeva lähetekirje ja hakemus. Hakuaikaa on elokuun loppuun asti. Valtioneuvoston päätös asiasta pyritään saamaan marraskuun puolessa välissä ja maksatus saajille joulukuussa 2020.

Auran kunnan talouden viime vuosien hyvä kehitys on katkennut Koronaviruspandemian aiheuttamiin kustannuksiin ja tulojen menetyksiin sekä toisaalta sote-menojen yllättävään kasvuun vuonna 2020. Kunta on joutunut ottamaan tänä vuonna akuutin kassakriisin hoitoon uutta lainaa 500 000 euroa. Valtiovarainministeriö on 6.8.2020 arvioinut, että Auran kunnalta jää vuonna 2020 uupumaan verotuloja 1 097 000 euroa viime syksynä arvioituun verrattuna.

Kunnan Koronapandemian aiheuttamat kustannukset ja tulonmenetykset elokuuhun 2020 mennessä ovat:

Koronapandemiakustannukset 360 500 €
Maksutuottojen menetykset 66 200 €

Sosiaali- ja terveydenhuollon ennakoimattomat kustannukset vuodelle 2020:

Terveydenhuolto 180 000 €
Sosiaalipalvelut 682 000 €

Lisäksi Pöytyän kansanterveyshuollon kuntayhtymän Koronatestauksista on arvioitu koituvan vuoden 2020 aikana 500 000 euron kustannukset, joista Auran kunta maksaa omien kuntalaistensa testaukset.

Yhteensä vuonna 2020 tulomenetykset ovat 1 163 200 euroa.
Ennakoimattomat menot vuonna 2020 ovat 1 222 500 euroa.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemus on oheismateriaalina. Kunnanvaltuusto käsittelee kunnan säästöohjelmaa vuosille 2020 - 2022 kokouksessaan 31.8.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 1 200 000 euroa vuodelle 2020. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.