Kunnanhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Kunnan talouden tasapainottaminen vuosina 2020 - 2022

AurDno-2020-278

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Koronaviruspandemia sekä kunnan sote-menot ovat ajaneet kunnan taloudellisen tilanteen huonoksi. Koronaviruspandemian vuoksi kunnan verotulot toteutuvat ainakin vuosina 2020 - 2021 merkittävästi huonompina kuin kuin ennakkoon on pystytty arvioimaan. Valtiovarainministeriön elokuussa julkistaman kunnan taloudellisen tilan mukaan kunnan verotuloista jää tänä vuonna uupumaan noin miljoona euroa. Tämän lisäksi valtionhallinnon kunnille asettamat uudet vaatimukset tulevat aiheuttamaan kunnalle merkittäviä lisämenoja ensi vuodesta alkaen. Positiivisena yllätyksenä on keskusjärjestöjen aikaansaamat työ- ja virkaehtosopimukset, joiden kustannusvaikutukset jäävät kuntataloudelle pelättyä pienemmiksi. Vuoden 2020 yleiskorotukset jäävät kokonaispalkkasumman korotuksina alle prosenttiin vuoden 2019 tasoon verrattuna ja vuoden 2021 korotukset ylittävät niukasti kaksi prosenttia. Kustannusvaikutus koko 23 kuukauden jaksolla on 3,04 prosenttia.

Kunnan taseessa on tällä hetkellä kattamatonta alijäämää vain 30 000 euroa. Kunnan on tulevina vuosina entistä vaikeampi saada katettua syntyneitä suuria alijäämiä. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kunnan taseseen alkaa kertyä uutta alijäämää miljoonasta puoleen miljoonaan euroa vuosittain vuoteeen 2029 asti. Koko konsernin tasolla alijäämää alkaa kertyä 1,2 miljoonasta eurosta 3,2 miljoonaan euroon. Sen lisäksi kunnalla on tällä hetkellä velkaa asukasta kohden 2816 euroa. Koko konserniin alkaa kertyä uutta velkaa noin miljoonan euron vuosivauhdilla. Vuonna 2029 konsernissa on velkaa jo noin 30 miljoonaa euroa, reilut 7500 euroa asukasta kohden. Tilinpäätöksen taseen tunnusluvuista voidaan päätellä, että kunnalla on jo nyt melkoinen velkarasite. Se johtuu pitkälti kunnan vuosia kestäneestä suuresta investointitasosta. Investoinnit on tehty pääsääntöisesti velkarahalla ja poistojen osuus lähentelee miljoonaa euroa vuositasolla. Kunnan talouden mittareihin voitaisiin käyttötalouden menokurin lisäksi vaikuttaa supistamalla investointitasoa muutamaksi vuodeksi.

Viranhaltijat ovat valmistelleet säästöohjelmaa tämän vuoden loppupuoliskolle sekä vuosille 2021 ja 2022. Säästöohjelma ja talouden tasapainottamisen tarve tulee vaikuttamaan talousarvion valmisteluun niukemmin aiemmin annetusta raamista. Terveen kuntatalouden kannalta pelkät säästöt eivät riitä, vaan kunnassa on kyettävä tekemään rakenteellisia uudistuksia ja  pystyttävä karsimaan kaikki ei-pakolliset toiminnot pois. Nyt valmisteltu säästöohjelma on vain pientä apua akuuttiin talouden ahdinkoon. Kunnan taloutta pelastaisi tämän vuoden osalta myös mahdollinen harkinnanvarainen valtionavustus.

Säästöohjelma sisältää asioita, joita voidaan toteuttaa viranhaltijoiden normaalilla työpanoksella sekä sellaisia asioita, jotka tulee selvittää laajasti ja viedä erikseen päätöksentekoon. Tämän vuoden osalta säästöjä olisi saavutettavissa 327 800 euroa, vuonna 2021 hieman yli 500 000 euroa ja seuravana vuonna noin 450 000 euroa. Suurimmat, rakenteelliset asiat vaativat asianosaisten ja kuntalaisten kuulemista ja laajaa valmistelutyötä, eikä niiden toteutumista voida vielä sanoa varmuudella. Säästöohjelma on liitteessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolla, että valtuusto hyväksyy talouden säästöohjelman vuosille 2020 - 2022.

Lisäksi hallitus päättää, että säästöohjelmaan kirjattuja asioita aletaan valmistella siten, että päätöksiä voidaan tehdä viimeistään alkuvuodesta 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimiellisesti. Lisäksi hallitus päätti, että hallintojohtaja tarkentaa säästöohjelman sisältöä valtuuston kokoukseen mennessä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.